FAMÍLIA: Informàtica i comunicacions
CICLE: Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma - Videojocs GS
MÒDUL PROFESSIONAL: Desenvolupament d'interfícies CODI: MP07
HORES TOTALS: 99 HLLD: 0

Relació d'unitats formatives i nuclis formatius

Unitats formatives

MP07: Desenvolupament d'interfícies (99+0 h = 99 h)
Unitats FormativesHores mín. + HLLDDuradaData in.Data fin.
UF1: Disseny i implementació d’interfícies 79 + 0 79 12-09-2018 5-3-2019
UF2: Preparació i distribució d’aplicacions 20 + 0 20 6-3-2019 31-5-2019

Núclis formatius

UF 1: Disseny i implementació d’interfícies (79 h)
Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge
NF 1 - Càpsules d'aprenentatge: interícies 38 1, 2, 3, 4, 5
NF 2 - Projecte: creació d'una aplicació mòbil 41 1, 2, 3, 4, 5
UF 2: Preparació i distribució d’aplicacions (15 h)
Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge
NF 1 - Càpsules d'aprenentatge: Preparació i distribució d’aplicacions 9 1, 2, 3
NF 2 - Projecte: Publica, documenta i prova el projecte 6 1, 2, 3
Hores del Mòdul h. totals
Capsules d'introducció a vistes 3 3 3 9
Manipulació de components i events 3 3
Capsula Navegació 3 3 3 9
Llistats i dades 3 2 5
View Threads 1 3 3 7
Disseny d'interfícies 3 2 5
Planificació del projecte 1 3 1 5
Primera fase del projecte 2 3 3 3 3 3 1 18
Segona fase del projecte 3 3 3 3 3 3 18
Setmana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 79
Hores del Mòdul h. totals
Publicació d'aplicacions 3 3
Documentació d'aplicacions 2 2
Proves 4 4
Publica, documenta i prova el projecte 1 1 1 1 1 1 6
Setmana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 15

Resum de la proposta

Per tal de treballar els continguts i resultats d'aprenentage del mòdul -interfícies gràfiques- usarem principalment la metodologia d'aprenentage basat a projectes -ABP-, incloent també petites dosis de classes teòrico-pràctiques -que anomenarem capsules d'aprenentage-. El nostre proposit és que l'alumne, durant tot el mòdul, treballi activament en el disseny, desenvolupament, distribució i test d'una aplicació Android, emulant al màxim un entorn de desenvolupament real. El desenvolupament d'aquest projecte/aplicació es farà conjuntament amb el mòdul M08-UF1 (Programació multimèdia i dispositius mòbils) de tal forma que en el M07 es treballarà l'interfície grafia, disseny i distribució i en el M08-UF1 les funcionalitats de l'aplicació.

El mòdul en el cícle

El M07 és un mòdul que es realitzà integrament en el segon curs de DAMv. Les quatre últimes setmanes de segon estan destinades a projectes, així que tenim la següent distribució d'hores:

Hores del Mòdul h. totals
Primer 0
Segon 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 94
Setmana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 94

Distribució de les ufs

Per tal d'aconseguir un aprenentage significatiu, transversal, i per a intentar treballar sempre usant bones praxis i amb les metodologies usades al mercat laboral, les dues ufs es faran de forma concurrent.
En la UF2 ès tracta, de forma genèrica, proves, documentació i distribució. Di fessim les dues UFs de forma seqüencial, en la UF1, tot i aconseguir els RAs establerts, no estariem treballant amb les metodologies de treball adients (no fariem tests, no tindriem formes de distribuir la nostra aplicació,…). Per altre banda, al fer la UF2, veuriem els seus RAs descontextualitzats.
En un entorn de treball òptim els continguts de les dues UFs es treballarien de forma simultània, i això és el que aplicarem.

Així doncs, el curs començarà amb la UF1, però, a mesura que els alumnes comencin a treballar amb el projecte, intercalarem sessións de la UF2. A la pràtica, podriem dir que, les sessions de projecte estarem treballant les dues ufs a l'hora.

Hores del Mòdul h. totals
UF1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 79
UF2 3 2 4 1 1 1 1 1 1 15
Setmana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 94

Relacions amb altres mòduls

Mòdul M03 - Programació

Per tal de poder treballar correctament les continguts de ras del mòdul 7 necessitarem que l'alumne sapiga programar estructures bàsiques, POO, classes fonamentals (com llistes), etc. Per aquesta raó seria recomanable que els ras del M03 estiguessin assolits, incloent totes les seves UFS (UF1 a UF5).
En aquest centre totes les UFS de M03 es fan al primer any.

Mòdul M09 - Programació de serveis i processos

Les interfícies gràfiques basen el seu funcionament en la programació concurrent. Aquesta es treballa al Mòdul 9 UF2 -Processos i fils-. Aquest mòdul es desenvolupa en paral·lel al aquest M07. Es per això que és recomanable que el M09 inverteixi l'ordre de les UFs, i comenci per la UF2 acabant per la UF1. D'aquesta manera treballarem interfícies no concurrents al inici del mòdul, i poc a poc, podrem introduir la concurrencia a mesura que es treballi al mòdul 9.

Mòdul M08 - Programació multimèdia i dispositius mòbils

Per aconseguir una proposta significativa, necessitem que les aplicacions realitzades, a part d'interfície gràfica, tinguin funcionalitat. Per aquesta raó, aquest mòdul es farà estretament lligat al M08 UF1 -Desenvolupament d’aplicacions per dispositius mòbils-. S'intentarà que els exercicis del mòdul M07 siguin compelmentaris als de M08. Aquest lligam serà de total importància en el projecte, que es farà de la mà dels dos mòduls.

Tecnologia escollida

Relació amb el Mòdul 8

Aquesta programació es basa en una col·laboració estreta entre aquest mòdul i el M8 (Programació multimèdia i dispositius mòbils) per tal de crear un projecte complert. En les diferents activitats d'aquest mòdul es desenvoluparan interfícies grafiques que necessitaran de funcionalitats que es desenvoluparan al Mòdul 8.
D'aquesta manera aconseguim un coneixement transversal…. zzz

Metodologia de treball

Ens els diferents exercicis i, sobretot, en el projecte, s'intentarà treballar usant bones praxis i metodologies usades en el mercat laboral. Aquesta és una de les raons que ens han portat a fer les dues UFs en paral·lel. En la UF2 es treballa

· Bones praxis desde el inici i metodologia de treball

TODO

Hores del Mòdul h. totals
Capsules 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 42.0
Projecte 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42.0
Setmana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 84.0

Estragècies metodològiques i organitzacio del Mòdul

Avaluació i qualificació del MP

Qualificació del mòdul

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment les 2 unitats formatives.

La nota del mòdul serà una mitjana ponderada de les notes de les unitats formatives, segons la durada en hores d'aquestes:

QualificacióM07 = 0.84 · QualificacióUF1 + 0.16 · QualificacióUF2

Criteris de qualificació de les proves d'avaluació continua

L'avaluació és continua durant tot el curs. La valoració del grau d'assoliment dels objectius del mòdul es basa en:

 1. L'observació de l'actitud d'atenció i implicació de l'estudiant en el treball de cada dia a l'aula.
 2. El seguiment de les instruccions i mètode de treball determinat pels professors.
 3. La realització correcta i puntual dels exercicis encomanats.
 4. La resposta correcta en els exàmens i proves plantejats.
 5. L'observació de l'autonomia i la creativitat de l'estudiant a l'hora de trobar solucions als problemes tècnics.
 6. La capacitat de recerca, anàlisi i interpretació de documentació.
 7. La disposició de l'estudiant a ampliar i aprofundir en el coneixement de les tècniques i conceptes del crèdit i d'assolir l'excel·lència
 8. L'observació de la capacitat de l'estudiant de treballar en equip.
 9. La manca d'assistència i/o puntualitat serà considerada com a factor negatiu en tant que denota falta de compromís amb el propi procés d'aprenentatge i amb el del grup.
 10. L'alumne ha de tenir l'actitud de treball apropiada per al cicle que està estudiant, actitud de programador. Si l'alumne no mostra aquesta actitud en el seu treball diari pot ser causa de suspensió de la UF i del mòdul sencer. El professor no ha de prendre registres diaris de l'actitud, que suposarem bona per defecte, sinó que en aquells casos clars de falta d'actitud es farà constar com a causa del suspens.
 11. L'alumne ha de treballar utilitzant la metodologia impartida pel professor. No fer-ho pot implicar la suspensió de la UF i fins i tot de tot el mòdul. El professor no ha de prendre registres diaris de la metodologia de treball dels alumnes que suposarem apropiada. Ara bé, un alumne que reiteradament treballa sense seguir les directrius marcades pot suspendre i es farà constar la falta de metodologia apropiada com a causa.

Estratègies de recuperació de segona convocatòria

Quan una UF no ha estat superada amb almenys una qualificació de 5 durant la convocatòria ordinària (veure criteris d'avaluació contínua), l'alumne té dret a presentar-se a la segona convocatòria.
Per tal de recuperar l'assignatura s'haurà d'entregar les pràctiques suspeses i recuperar els exàmens suspesos.

Espais, equipaments i recursos del MP

Per tal de realizar l'assignatura es necessita una aula amb ordinadors. Es necessitarà


Programació d'unitats formatives


teaching: schedule

UF 1 - Disseny i implementació d’interfícies

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 1. Genera interfícies gràfiques d'usuari mitjançant editors visuals fent servir les funcionalitats de l'editor i adaptant el codi generat.
  1. Crea una interfície gràfica fent servir els assistents d'un editor visual.
  2. Utilitza les funcions de l'editor per situar els components de la interfície.
  3. Modifica les propietats dels components per adaptar-les a les necessitats de l'aplicació.
  4. Analitza el codi generat per l'editor visual.
  5. Modifica el codi generat per l'editor visual.
  6. Associa als esdeveniments les accions corresponents.
  7. Desenvolupa una aplicació que inclou la interfície gràfica obtinguda.
 2. Genera interfícies gràfiques d'usuari basades en XML fent servir eines específiques i adaptant el document XML generat.
  1. Descriu les avantatges de generar interfícies d'usuari a partir de la seva descripció XML.
  2. Genera la descripció de la interfície en XML fent servir un editor gràfic
  3. Analitza el document XML generat.
  4. Modifica el document XML.
  5. Assigna accions als esdeveniments.
  6. Genera codi corresponent a la interfície a partir del document XML.
  7. Programa una aplicació que inclou la interfície generada.
 3. Crea components visuals valorant i emprant eines específiques.
  1. Identifica les eines per disseny i prova de components
  2. Crea components visuals.
  3. Defineix les seves propietats i assigna valors per defecte.
  4. Determina els esdeveniments als que ha de respondre el component i se'ls associa a les accions corresponents
  5. Realitza proves unitàries sobre els components desenvolupats
  6. Documenta els components creats.
  7. Empaqueta els components.
  8. Programa aplicacions amb interfície gràfica que utilitza els components creats.
 4. Dissenya interfícies gràfiques identificant i aplicant criteris d'usabilitat.
  1. Crea menús que s'ajusten als estàndards.
  2. Crea menús contextuals, l'estructura i contingut dels quals segueixen els estàndards establerts.
  3. Distribueix accions en menús, barres d'eines, botons de comandes, entre d'altres, seguint un criteri coherent.
  4. Distribueix adequadament els controls en les interfícies d'usuari.
  5. Utilitza el tipus de control més adient en cada cas.
  6. Dissenya el aspecte de la interfície d'usuari (colors i fonts entre d'altres) atenent a la seva llegibilitat.
  7. Verifica que els missatges generats per l'aplicació són adequats en extensió i claredat.
  8. Realitza proves per avaluar la usabilitat de l'aplicació.
 5. Crea informes avaluant i utilitzant eines gràfiques
  1. Estableix l'estructura de l'informe
  2. Genera informes bàsics a partir d'una font de dades mitjançant assistents.
  3. Estableix filtres sobre els valors a presentar als informes.
  4. Inclou valors calculats, recomptes i totals.
  5. Inclou gràfics generats a partir de les dades.
  6. Utilitza eines per generar codi corresponent als informes d'un aplicació.
  7. Modifica el codi corresponent als informes.
  8. Desenvolupa una aplicació que inclou informes incrustats

Continguts

 1. Confecció d'interfícies d'usuari:
  1. Llibreries de components disponibles per diferents sistemes operatius i llenguatges de programació; característiques.
  2. Eines propietàries i lliures d'edició d'interfícies.
  3. Components: característiques i camps d'aplicació.
  4. Enllaç de components a orígens de dades.
  5. Associació d'accions a esdeveniments.
  6. Edició del codi generat per les eines de disseny.
  7. Classes, propietats, mètodes.
  8. Esdeveniments; escoltadors.
 2. Generació d'interfícies a partir de documents XML:
  1. Llenguatges de descripció d'interfícies basades en XML. Àmbit d'aplicació.
  2. Elements, etiquetes, atributs i valors.
  3. Eines lliures i propietàries per la creació d'interfícies d'usuari multiplataforma.
  4. Controls, propietats.
  5. Esdeveniments, controladors.
  6. Edició del document XML.
  7. Generació de codi per diferents plataformes.
 3. Creació de components visuals:
  1. Concepte de component; característiques.
  2. Propietats i atributs.
  3. Esdeveniments; associació d'accions a esdeveniments.
  4. Persistència del component.
  5. Eines pel desenvolupament de components visuals.
  6. Empaquetat de components.
 4. Usabilitat:
  1. Concepte d'usabilitat. Característiques, atributs.
  2. Mesura d'usabilitat d'aplicacions; tipus de mètriques.
  3. Pautes de disseny de l'estructura de la interfície d'usuari; menús, finestres, quadres de diàleg, dreceres de teclat, entre d'altres.
  4. Pautes de disseny de l'aspecte de la interfície d'usuari: colors, fonts, icones, distribució dels elements.
  5. Pautes de disseny dels elements interactius de la interfície d'usuari: botons de comandes, llistes desplegables, entre d'altres.
  6. Pautes de disseny de la seqüència de control de l'aplicació.
 5. Confecció d'informes:
  1. Informes incrustats i no incrustats a l'aplicació.
  2. Eines gràfiques integrades a l'IDE i externes al mateix.
  3. Estructura general. Seccions.
  4. Filtratge de dades.
  5. Numeració de línies, recomptes i totals.
  6. Llibreries per generació d'informes. Classes, mètodes i atributs.
  7. Connexió amb les fonts de dades. Execució de consultes

Activitats d'ensenyament i aprenentatge

Núcli formatiu 1 - Càpsules d'aprenentatge: interícies

NF1.- Càpsules d'aprenentatge: interícies (38 h)
Activitats d'Ensenyament i Aprenentatge RA Continguts Avaluació
CA Instruments d’Avaluació
AEA1- Capsules d'introducció a vistes 9h 1, 2 1, 2 1.*, 2.*, 3.*, 4.*, 5.*
 • ProvaEscrita#UF1
 • Projecte#EntregaParcial
 • Projecte#EntregaFinal
 • Capsula vistes per codi
 • Capsula vistes XML
 • Capsula editor Visual
 • Capsula components
 • Capsula resources
AEA2- Manipulació de components i events 3h 1, 2 1, 2
 • Capsula manipulació de components
 • Capsula events
AEA4- Llistats i dades 5h 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5
 • Capsula Recycler View
 • Capsula grafiques
AEA5- View Threads 7h 1, 2, 3 1, 2, 3
 • Capsula View Threads
 • Capsula Reactive Programming
AEA6- Disseny d'interfícies 5h 4 4 1.1
 • ProvaEscrita#UF1
 • Projecte#Planifiació
 • Projecte#EntregaParcial
 • Projecte#EntregaFinal
 • Capsula creació d'un mock-up
 • Capsula Usabilitat

Núcli formatiu 2 - Projecte: creació d'una aplicació mòbil

NF2.- Projecte: creació d'una aplicació mòbil (41 h)
Activitats d'Ensenyament i Aprenentatge RA Continguts Avaluació
CA Instruments d’Avaluació
AEA1- Planificació del projecte 5h 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1.*, 2.*, 3.*, 4.*, 5.*
 • Projecte#Planifiació
 • Projecte#Pitch
 • Desenvolupament de la idea
 • Planificació del projecte
 • Pitch - presentació de 5 minuts
AEA2- Primera fase del projecte 18h 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1.*, 2.*, 3.*, 4.*, 5.*
 • Projecte#EntregaParcial
 • Projecte#PresentacióIntermitja
 • Desenvolupament del projecte
 • Presentació intermitja dels projectes
AEA3- Segona fase del projecte 18h 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1.*, 2.*, 3.*, 4.*, 5.*
 • Projecte#EntregaFinal
 • Projecte#Presentació
 • Desenvolupament del projecte
 • Presentació dels projectes

Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa

Avaluació

La nota de là uf es treurà de les següents formules:

nota_uf1 = (nota_proves_escrites > 5 ? nota_mitjana : nota_proves_escrites)

nota_mitjana = nota_practiques * 0.3 + nota_proves_escrites *0.7

nota_practiques = nota_P1_NF2 * 0.6 + nota_P1_NF3 *0.4

nota_proves_escrites = nota_PE1_NF1 * 0.4 + nota_PE1_NF2 * 0.6

Recuperació

Per tal de recuperar l'assignatura s'haurà d'entregar les pràctiques suspeses i recuperar els exàmens suspesos.

Material

Podem veure el material utilitzat a classe, exercicis, pràctiques, etc. a la següent web:

http://itb.mateuyabar.com/DAM-M04/UF1/

Capsules

Picassoteaching: schedule

UF 1 - programació amb XML

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 1. Avalua el funcionament d'aplicacions dissenyant i executant proves.
  1.1. Estableix una estratègia de proves.
  1.2. Realitza proves d'integració dels diferents elements.
  1.3. Realitza proves de regressió.
  1.4. Realitza proves de volum i estrès.
  1.5. Realitza proves de seguretat.
  1.6. Realitza proves d'ús de recursos per part de l'aplicació.
  1.7. Documenta l'estratègia de proves i els resultats obtinguts.

 2. Documenta aplicacions seleccionant i utilitzant eines específiques.
  2.1. Identifica sistemes de generació d'ajudes.
  2.2. Genera ajudes als formats habituals.
  2.3. Genera ajudes sensibles al context.
  2.4. Documenta l'estructura de la informació persistent.
  2.5. Confecciona el manual d'usuari i la guia de referència.
  2.6. Confecciona els manuals d'instal•lació, configuració i administració.
  2.7. Confecciona tutorials.

 3. Prepara aplicacions per la seva distribució avaluant i analitzant eines específiques.
  3.1. Empaqueta els components que requereix l'aplicació.
  3.2. Personalitza l'assistent d'instal·lació.
  3.3. Empaqueta l'aplicació per ser instal·lada de forma típica, completa o personalitzada.
  3.4. Genera paquets d'instal·lació fent servir l'entorn de desenvolupament.
  3.5. Genera paquets d'instal·lació fent servir eines externes.
  3.6. Genera paquets instal·lables en mode desatès.
  3.7. Prepara el paquet d'instal·lació per que l'aplicació pugui ser correctament desinstal·lada.
  3.8. Prepara l'aplicació per ser descarregada des d'un servidor web i executada.

Continguts

 1. Realització de proves:
  1.1. Objectiu, importància i limitacions del procés de prova. Estratègies.
  1.2. Proves d'integració: ascendents i descendents.
  1.3. Proves de sistema: configuració, recuperació, entre d'altres.
  1.4. Proves d'ús de recursos.
  1.5. Proves de seguretat.
  1.6. Proves manuals i automàtiques. Eines de programari per la realització de proves.

 2. Documentació d'aplicacions:
  2.1. Fitxers d'ajuda. Formats.
  2.2. Eines de generació d'ajudes.
  2.3. Taules de continguts, índexs, sistemes de cerca, entre d'altres.
  2.4. Tipus de manuals: manual d'usuari, guia de referència, guies ràpides, manuals d'instal·lació, configuració i administració. Destinataris i estructura.

 3. Distribució d'aplicacions:
  3.1. Components d'una aplicació. Empaquetat.
  3.2. Instal·ladors.
  3.3. Paquets autoinstal·lables.
  3.4. Eines per crear paquets d'instal·lació.
  3.5. Personalització de la instal·lació: logotips, fons, diàlegs, botons, idioma, entre d'altres.
  3.6. Assistents d'instal·lació i desinstal·lació.

Activitats d'ensenyament i aprenentatge

Núcli formatiu 1 - Càpsules d'aprenentatge: Preparació i distribució d’aplicacions

NF1.- Càpsules d'aprenentatge: Preparació i distribució d’aplicacions (9 h)
Activitats d'Ensenyament i Aprenentatge RA Continguts Avaluació
CA Instruments d’Avaluació
AEA1- Publicació d'aplicacions 3h 3 3 3.*
 • ProvaEscrita#UF2, Projecte#EntregaParcial, Projecte#EntregaFinal
 • Capsula publicació d'aplicacions
AEA2- Documentació d'aplicacions 2h 2 2.* 2
 • ProvaEscrita#UF2, Projecte#Memoria
 • Capsula documentació d'aplicacions
AEA3- Proves 4h 1 1 1.*
 • ProvaEscrita#UF2
 • Projecte#EntregaFinal
 • Capsula proves

Núcli formatiu 2 - Projecte: Publica, documenta i prova el projecte

NF2.- Projecte: Publica, documenta i prova el projecte (6 h)
Activitats d'Ensenyament i Aprenentatge RA Continguts Avaluació
CA Instruments d’Avaluació
AEA1- Publica, documenta i prova el projecte 6h 1, 2, 3 1, 2, 3 1.*, 2.*, 3.*
 • Projecte#EntregaParcial
 • Projecte#EntregaFinal
 • Publicació del projecte a la Play Store
 • Realització de documentació pel projecte
 • Realització de proves al projecte

Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa

Avaluació

La nota de là uf es treurà de les següents formules:

nota_uf1 = (nota_proves_escrites > 5 ? nota_mitjana : nota_proves_escrites)

nota_mitjana = nota_practiques * 0.3 + nota_proves_escrites *0.7

nota_practiques = nota_P1_NF2 * 0.6 + nota_P1_NF3 *0.4

nota_proves_escrites = nota_PE1_NF1 * 0.4 + nota_PE1_NF2 * 0.6

Recuperació

Per tal de recuperar l'assignatura s'haurà d'entregar les pràctiques suspeses i recuperar els exàmens suspesos.

Material

Podem veure el material utilitzat a classe, exercicis, pràctiques, etc. a la següent web:

http://itb.mateuyabar.com/DAM-M04/UF1/