ItbCalendar

Volem fer una aplicació que ens digui quines classes tenim el dia actual.

Preparació del projecte

Creació del projecte

Reestructuració

Relcol·locarem les classes que ens ha creat l'Android Studio

Layout simplificat de llistat de classes

Començarem creant una versió simplificada del fragment que ens mostrarà la llista de classes. Per ara, només mostrarem una sola classe.

Usant l'editor de layouts modifica el layout del fragment que tens creat per a que tingui una estètica semblant a la següent però només amb un sol item:

Layout del detall d'una classe

Crearem un segon fragment (crea'l com a Fragment+ViewModel) que ens mostrarà l'informació d'una classe.

Usant l'editor de layouts modifica el layout del fragment que tens creat per a que tingui una estètica semblant a la següent:

Afegeix la navegació

  1. Configura la navegació entre fragments per tal que al fer clic sobre la sessió del fragment DayOfWeek es navegui cap a MpDetail.
  2. Comprova que funciona correctament.
  3. Modifica la navegació per a que MpDetail demani com a paràmetre un enter 'mpNumber'. Per ara fes que sempre s'envii el numero 7 com a paràmetre.

Mostra els detalls de la sessió actual

Volem que ara l'aplicació mostri a la primera pantalla les dades de la sessió actual.
Desde el ViewModel obté les dades i actualitza les vistes.

Importa el codi

El model del domini i els repositori necessari us el podeu descarregar aquí:

Hi ha dos packages domain i repository.

Domain

Conté les classes del model de domini.

Repostory

Conté classes d'accés a dades.

(*) El podeu modificar si voleu tenir les dades reals

Exemple d'us

Per obtenir una sessió podeu fer:

MpRepository mpRepository = MpRepositoryFactory.getInstance();
// Returns one session
MpSession mpSession = mpRepository.getOneSession();
// Returns the current session (may be null)
MpSession mpSession = mpRepository.getCurrentSession();

// Get MP7 data
Mp mp7 = mpRepository.getModuleByNumber(7);

Mostra dades

Creació de tests

Mostra el llistat

Creació de tests