Programació didàctica
Mateu Yábar Vallès
43556020-T
Professor d'ensenyament secundari 590EC
Informàtica 507
Oposicions 2019

Sumari

 1. Justificació
  1. Competències professionals, personals i socials
  2. Objectius generals
  3. Capacitats clau
  4. Unitats de competència i qualificacions professionals
 2. Relació d'unitats formatives i nuclis formatius
  1. Unitats formatives
  2. Nuclis formatius
 3. Estratègies metodològiques i organització del MP
  1. Organització del Mòdul
   1. Distribució de les UFs
   2. Hores de lliure disposició
   3. Relacions amb altres mòduls
    1. Mòdul M02 - Bases de dades
    2. Mòdul M03 - Programació
     1. M03 UF4 - Fonaments de gestió de fitxers
     2. M03 UF6 - POO. Introducció a la persistència en BD
    3. Mòdul M04 - Llenguatges de marques
    4. Mòdul M07 - Desenvolupament d'interfícies
    5. Mòdul M08 - Programació multimèdia i dispositius mòbils
  2. Estratègies metodològiques
   1. Dinàmiques de classe
    1. Càpsules d'aprenentage
    2. Exercicis d'aprenentatge
     1. Ús d'un compte enrere
    3. Exercicis avaluatius
    4. Projectes tancats
     1. Us de bones praxis a totes les UFs
    5. Projecte obert
   2. Incorporació de la llengua anglesa
   3. Tecnologies triades
   4. Adaptació a tecnologies i continguts actuals
   5. Material didàctic
  3. Agrupaments d’alumnes i mesures per a l'atenció a la diversitat
   1. Agrupaments d’alumnes
   2. Mesures per a l’atenció a la diversitat
 4. Avaluació i qualificació del MP
  1. Qualificació del mòdul
  2. Instruments d'avaluació
   1. Exercicis avaluatius
   2. Projectes tancats
   3. Projecte obert
  3. Normes de conducta bàsica
  4. Estratègies de recuperació de segona convocatòria
 5. Espais, equipaments i recursos
  1. Programari
 6. Tecnologies de la informació i de la comunicació
 7. Inclusió i la perspectiva de gènere
  1. Inclusió
  2. Exemples no patriarcals ni etnocèntrics
  3. Metodologies igualitàries i no sexistes
   1. Declaració sobre el gènere gramatical
 8. Activitats formatives proposades en la FCT
 9. Programació d'unitats formatives
  1. UF1 - Persistència en fitxers
   1. Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació
   2. Continguts
   3. Activitats d'ensenyament i aprenentatge
    1. Nucli formatiu 1 - Persistència en fitxers
     1. AEA1- Persitència de fitxers
     2. AEA2- Projecte tancat de persistència en fitxers
   4. Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa
    1. Relació entre instruments d’avaluació i RAs
    2. Avaluació
    3. Estratègies de recuperació de segona convocatòria
   5. Estrategies metodològiques
    1. Projecte Tancat
    2. Tecnologies triades
     1. Us de JSON
   6. Espais, equipaments i recursos
   7. Bibliografia
  2. UF2 - Persistència en BDR-BDOR-BDOO
   1. Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació
   2. Continguts
   3. Activitats d'ensenyament i aprenentatge
    1. Nucli formatiu 1 - Persistència en BDR-BDOR-BDOO
     1. AEA1- Persistència BDR usant connexió - JDBC
     2. AEA2- Persistència BDR, BDOR, i BDOO usant JPA
     3. AEA3- Persistència BDR mòbil amb l'ORM Room
   4. Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa
    1. Relació entre instruments d’avaluació i RAs
    2. Avaluació
    3. Estratègies de recuperació de segona convocatòria
   5. Estratègies metodològiques
    1. Projecte Tancat
    2. Tecnologies triades
     1. Room per Sqlite a Android
   6. Hores de lliure disposició
   7. Espais, equipaments i recursos
   8. Bibliografia
  3. UF3 - Persistència en BD natives XML
   1. Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació
   2. Continguts
   3. Activitats d'ensenyament i aprenentatge
    1. Nucli formatiu 1 - Persistència en BD oriendades a document
     1. AEA1- Persistència en BD oriendades a document
   4. Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa
    1. Relació entre instruments d’avaluació i RAs
    2. Avaluació
    3. Estratègies de recuperació de segona convocatòria
   5. Estrategies metodològiques
    1. Projecte Tancat
    2. Tecnologies triades
     1. Us de MongoDB
   6. Espais, equipaments i recursos
   7. Bibliografia
  4. UF4 - Components d’accés a dades
   1. Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació
   2. Continguts
   3. Activitats d'ensenyament i aprenentatge
    1. Nucli formatiu 1 - Components d'accés a dades
     1. AEA1- Components d'accés a dades
     2. AEA2- Projecte de components d'accés a dades
   4. Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa
    1. Relació entre instruments d’avaluació i RAs
    2. Avaluació
    3. Estratègies de recuperació de segona convocatòria
   5. Estrategies metodològiques
    1. Projecte obert
    2. Tecnologies triades
   6. Hores de lliure disposició
   7. Espais, equipaments i recursos
   8. Bibliografia
 10. Bibliografia

Justificació

FAMÍLIA: Informàtica i comunicacions
CICLE: Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma GS
MÒDUL PROFESSIONAL: Accés a dades CODI: MP06
HORES TOTALS: 99 HLLD: 0

Competències professionals, personals i socials

Els resultats d’aprenentatge i els continguts dels mòduls professionals capaciten l’alumnat per a assolir les competències professionals, personals i socials (CPPeS) següents:

b) Aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat en sistemes, serveis i aplicacions, complint-ne el pla de seguretat.
c) Gestionar bases de dades, interpretant-ne el disseny lògic i verificant la integritat, la consistència, la seguretat i l’accessibilitat de les dades.
e) Desenvolupar aplicacions multiplataforma amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, llibreries i eines adequats a les especificacions.
f) Desenvolupar aplicacions implementant un sistema complet de formularis i informes que permetin gestionar
l) Crear tutorials, manuals d’usuari, d’instal·lació, de configuració i d’administració, emprant eines específiques.
r) Desenvolupar components personalitzats per a un sistema ERP-CRM atenent-ne els requeriments.
s) Realitzar plans de proves verificant el funcionament dels components programari desenvolupats, segons les especificacions.
u) Establir vies eficaces de relació professional i de comunicació amb els seus superiors, companys i subordinats, respectant l’autonomia i les competències de les diferents persones.

Objectius generals

Els resultats d’aprenentatge i els continguts dels mòduls professionals capaciten l’alumnat per a assolir els objectius generals (OG ) següents:

b) Identificar les necessitats de seguretat analitzant vulnerabilitats i verificant el pla preestablert per aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat en el sistema.
c) Interpretar el disseny lògic de bases de dades, analitzant-ne i complint-ne les especificacions relatives a l’aplicació, per gestionar bases de dades.
e) Seleccionar i emprar llenguatges, eines i llibreries, interpretant les especificacions per desenvolupar aplicacions multiplataforma amb accés a bases de dades.
f) Gestionar la informació emmagatzemada, planificant i implementant sistemes de formularis i informes per desenvolupar aplicacions de gestió.
l) Valorar i emprar eines específiques, atenent l’estructura dels continguts, per crear tutorials, manuals d’usuari i altres documents associats a una aplicació.
r) Seleccionar i utilitzar llenguatges i eines, atenent-ne els requeriments, per desenvolupar components personalitzats en sistemes ERP-CRM.
s) Verificar els components programari desenvolupats, analitzant-ne les especificacions, per completar un pla de proves.

Capacitats clau

En aquest mòdul l'alumne treballarà diverses capacitats clau. Entre aquestes capacitats destaquen les d’autonomia, d’innovació, d’organització del treball, de responsabilitat, de relació interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.

Unitats de competència i qualificacions professionals

L'alumne que supera el M06 obté les unitats de competència següents:

Per obtenir la qualificació completa IC_2-080_3 "Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals", l'alumne hauria d'obtenir també les UC següents:


Relació d'unitats formatives i nuclis formatius

Unitats formatives

MP06: Accés a dades (99+0 h = 99 h)
Unitats FormativesHores mín. + HLLDDuradaData in.Data fin.
UF1: Persistència en fitxers 24 + 0 24 14-09-2018 11-11-2018
UF2: Persistència en BDR-BDOR-BDOO 27 + 0 27 12-11-2018 3-2-2019
UF3: Persistència en BD natives XML 24 + 0 24 4-2-2019 8-3-2019
UF4: Components d’accés a dades 24 + 0 24 22-10-2019 31-5-2019

Nuclis formatius

UF 1: Persistència en fitxers (24 h)
Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge
NF 1 - Persistència en fitxers 24 1
UF 2: Persistència en BDR-BDOR-BDOO (41 h)
Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge
NF 1 - Persistència en BDR-BDOR-BDOO 41 1, 2, 3
UF 3: Persistència en BD natives XML (24 h)
Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge
NF 1 - Persistència en BD oriendades a document 24 1
UF 4: Components d’accés a dades (43 h)
Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge
NF 1 - Components d'accés a dades 43 1

Estratègies metodològiques i organització del MP

Organització del Mòdul

El M06 és un mòdul que es realitzarà íntegrament a segon curs de DAM. Les quatre últimes setmanes de segon, les destinarem al mòdul M13 (projecte DAM). La distribució d'hores serà la següent:

Hores del Mòdul h. totals
Primer 0
Segon 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 99
Setmana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 99

Distribució de les UFs

L'ordre en què es faran les UFs és seqüencial.

UF1 UF2 UF3 UF4 UF5 UF6

Així doncs, la distribució de les UFs per setmana queda de la manera següent:

Hores del Mòdul h. totals
UF1 3 3 3 3 3 3 3 3 24
UF2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
UF3 3 3 3 3 3 3 3 3 24
UF4 3 3 3 3 3 3 3 3 24
Setmana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 99

Si relacionem aquestes hores amb els nuclis formatius i AEAs ens queda la distribució següent:

Hores del Mòdul h. totals
UF1-NF1-AEA1 3 3 3 3 3 1 16
UF1-NF1-AEA2 2 3 3 8
UF2-NF1-AEA1 3 3 2 8
UF2-NF1-AEA2 1 3 3 3 3 3 3 19
UF2-NF1-AEA3 0
UF3-NF1-AEA1 3 3 3 3 3 3 3 3 24
UF4-NF1-AEA1 3 3 3 3 3 1 16
UF4-NF1-AEA2 2 3 3 8
Setmana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 99

Hores de lliure disposició

El mòdul M06 té 33 hores de lliure disposició, que hem repartit entre la UF2 i la UF4 amb 14 i 19 hores respectivament.

A la UF2, aquestes 14 hores permetran que els alumnes puguin treballar els continguts 2.* i RA 2 -ORM en BDR- de la UF en un entorn mòbil.

A la UF4, les 19 hores de lliure disposició ens permetran desenvolupar un projecte obert on l'alumne podrà treballar amb una metodologia ABP i de forma transversal els continguts i RAs de la UF.

Podeu trobar una explicació més detallada de la utilització i justificació d'aquestes hores en un apartat específic dins de l'explicació de la UF2 i la UF4.

Relacions amb altres mòduls

Mòdul M02 - Bases de dades

Per tal de poder treballar correctament els continguts i RAs de les UF2, UF3 i UF4 del mòdul 6, necessitarem que l'alumne sigui capaç de treballar amb bases de dades. Per aquesta raó és recomanable que els RAs de la UF1, UF2 i UF4 de M02 estiguin assolits.

Mòdul M03 - Programació

Per tal de poder treballar correctament els continguts de RAs del mòdul 6, necessitarem que l'alumne pugui programar estructures bàsiques, POO i treballar amb classes fonamentals (com llistes). Per aquesta raó seria recomanable que els RAs de la UF1, UF2, UF4 i UF5 de M03 estiguessin assolits.

M03 UF4 - Fonaments de gestió de fitxers

Els RAs i continguts de la UF4 del M03 tenen similituds als de la UF1 del modul M06 i és important una cordinació amb el professor de M03 per no solapar-se. D'aquesta manera, a la UF6 del M03 es treballarà l'accés a fitxers en format caràcter, byte, etc. i en la UF1 del M6, usarem els fitxers per guardar informació en llenguatges de màrques.

M03 UF6 - POO. Introducció a la persistència en BD

Els RAs i continguts de la UF6 del M3 tenen moltes similituds amb els de la UF3 d'aquest mòdul, el M06, i és important una cordinació amb el professor del M3 per no solapar-se.

Mòdul M04 - Llenguatges de marques

Per tal de poder treballar correctament els continguts dels RAs de les UFs 1 i 3 del mòdul 6, necessitarem que l'alumne entengui les estructures dels fitxers de marques i hi pugui treballar. Per aquesta raó seria recomanable que el RA1 de la UF1 de M04 estigués assolit.

Mòdul M07 - Desenvolupament d'interfícies

Per aconseguir una aprenentatge significatiu, volem que les aplicacions que realitzin en aquest mòdul tinguin una interfície gràfica. Si es pot coordinar, el projecte obert de la UF4 de M6 és farà conjuntament amb el M07.

Mòdul M08 - Programació multimèdia i dispositius mòbils

En la UF2 del mòdul 6, treballarem amb bases de dades en dispositus mòbils usant un ORM. Per poder-ho fer és recomanable que el mòdul M08 estigui iniciat i que els alumnes tinguin les bases per treballar en entorns de desenvolupament per a mòbils.
Per altra banda, tot i que al M08 UF1 té com a contingut "Bases de dades i emmagatzematge", no es solapa amb la UF2 del M06 ja que les hores que s'hi destinen són molt poques i no s'utilitza cap ORM, sinó accés usant connexió.

Estratègies metodològiques

Per tal de treballar els continguts i resultats d'aprenentage del mòdul 6 -accés a dades- usarem la metodologia d'aprenentage basat en projectes -ABP-, intercalada amb classes teòrico-pràctiques, anomenades càpsules d'aprenentatge, i amb exercicis d'aprenentatge.

A les classes anirem treballant usant les dinàmiques següents:

Dinàmiques de classe

Càpsules d'aprenentage

Al llarg de les classes es faran breus sessions magistrals, que anomenarem càpsules d'aprenentatge. El contingut de les càpsules serà principalment de caràcter pràctic i s'hi explicaran les bases dels RAs a tractar. Aquestes petites explicacions permetran que els alumnes siguin capaços de fer una sèrie d'exercicis d'aprenentatge (aïllats o dins d'un projecte tancat), on podran practicar i aprofundir en els continguts.

Tenint en compte la diversitat dels alumnes i els diferents ritmes d'aprenentage, les càpsules no sempre es faran directament amb tot el grup classe. Si un grup d'alumnes acaba la serie d'exercicis se'ls impartirà la càpsula següent només per a ells.

Generalement, les classes, s’iniciaran amb un petit repàs de les últimes càpsules.

Exercicis d'aprenentatge

Els exercicis d'aprenentatge permetran a l'alumne practicar, aprofundir i ampliar els continguts d'una càpsula. Aquests exercicis seran sempre solucionats seqüencialment a classe, amb la participació del grup, un cop hagi passat un temps determinat per a cada exercici. Un cop solucionats es penjarà la solució al web del la UF. El llistat d'exercicis estarà ordenat per dificultat perquè cada alumne els pugui anar realitzant al seu ritme.

Els exercicis d'aprenentatge poden ser exercicis dissenyats de forma aïllada o formar part d'un projecte tancat.

Creiem que l'alumne ha de tenir un espai on pugui practicar jugant, sense la por d'equivocar-se. Volem treure la connotació negativa que té l'error, per donar-ni una de positiva i permetre així, que l'alumne s'arrisqui. Amb els exercicis d'aprenentatge volem crear un espai on els alumnes se sentin segurs i motivats per aprendre i errar sense penalització posterior. Per aquesta raó, aquests exercicis, no formaran part dels instruments d'avaluació.

Tot i que els exercicis d'aprenentatge no formin part dels instruments d'avaluació, sí que permeten una autoavaluació a l'alumne. Com que són corregits a classe, l'alumne pot verificar la seva solució i sabrà en tot moment si està assolint els RAs adequadament o no. Si veu que necessita més pràctica per assolir-los, podrà fer exercicis extra.

Ús d'un compte enrere

Quan tenen un llistat d'exercicis a fer, a alguns alumnes els costa mantenir un bon ritme de treball. Per lluitar contra aquesta monotonia i donar un cert ritme a la classe, sovint es posarà un compte enrere al projector, que indica en quan de temps, com a màxim, haurien de tenir l'exercici següent resolt. En principi, un cop el compte enrere s'acaba, es solucionarà l'exercici en grup.

Exercicis avaluatius

Els exercicis avaluatius -o proves escrites- permetran a l'alumne validar que s'han assolit els RAs i, al professor, avaluar i qualificar l'alumne. Els exercicis avaluatius es faran en una única sessió, amb límit de temps i de forma individual. Seran de caràcter pràctic a l'ordinador, es podran consultar apunts, exercicis anteriors i internet. Els continguts seran similars als dels exercicis d'aprenentatge realitzats anteriorment, i l'alumne els hauria de poder resoldre satisfactòriament si ha fet els exercicis d'aprenentatge.

Projectes tancats

Els projectes tancats permeten a l'alumne practicar, aprofundir i ampliar els continguts d'una càpsula treballant en una aplicació, de manera que aquest aprenentatge esdevé més significatiu i transversal.

Les sessions de projecte tancat, són treballs pràctics de llarga durada, on els alumnes hauran d'implementar els connectors d'accés a dades d'una aplicació (la resta de l'aplicació serà donada pel professor). Aquests projectes formen part dels instruments d'avaluació.

Per realitzar el projecte l'alumne rebrà part d'una aplicació amb l'esquema dels components d'accés a dades a desenvolupar, juntament amb els testos, documentació i petita interfície gràfica. L'alumne haurà d'implementar els components amb les diferents tecnologies tractades durant la AEA. Depenent de l'AEA, les parts a implementar poden variar segons les possibilitats de la tecnologia usada.

En la majoria de les AEA usarem les primeres tasques del projecte tancat com a exercicis d'aprenentatge. Això vol dir que les primeres tasques del projecte tancat seguiran les mateixes normes i funcions que els exercicis d'aprenentatge: es corregiran a classe, no formaran part dels instruments d'avaluació, etc. La resta de tasques, sí que formaran part dels instruments d'avaluació.

Per tal d'adaptar-nos a les diferents capacitats, el projecte a realitzar constarà d'una llista de tasques amb dificultat i complexitat creixent.

L'aplicació a realitzar serà la mateixa ens les diferents AEAs. Això permetrà a l'alumne poder comparar les diferents formes d'accés a dades, els avantatges de cada una i els inconvenients que tenen. A més, donarà una perspectiva clara de la programació orientada a components i de la utilitat que té.

En els projectes tancats es vol remarcar el treball de capacitats clau com ara resolució de problemes, l'autonomia i l'organització del treball.

Us de bones praxis a totes les UFs

Aquest mòdul té quatre UFs. De forma resumida podem dir que les tres primeres es treballen accés a dades a diferents tipus de repositori i a la UF4 es tracten patrons, metodologies i tècniques per desenvolupar correctament l'accés a dades.
El nostre interès és que els alumnes treballin usant bones praxis i metodologies des del primer moment. D'aquesta manera aconseguim crear un hàbit de treball en els alumnes que seguiran mantenint a la llarga.
Deixar les bones praxis i metodologies per al final acostuma a fer que l'alumne no les introdueixi dins de la seva forma de treballar.
Un clar exemple és el desenvolupament de testos. L'experiència em diu que si deixem el desenvolupament de testos pel final d'un mòdul, els alumnes no agafen la pràctica ni el costum de programar usant testos. Això fa que vegin els testos com una cosa complementària i, al acabar el cícle, no tinguin l'habit ni hagin vist els avantantges de treballar amb testos desde l'inici d'un projecte.

En els projectes tancats els alumnes rebran el disseny del components i els testos. Això els permetrà treballar amb bones praxis i crear bons hàbits de treball, sense haber cursat la UF4.

Projecte obert

El projecte obert permet a l'alumne treballar en grup per crear una aplicació del seu interès amb metodologies similars a les d'un ambient de treball laboral. Aquest projecte es realitza conjuntament amb el M07. El projecte obert es fa a la UF4.

El projecte obert és un treball pràctic de llarga durada, de temàtica oberta. Els diferents grups hauran de realitzar la part d'accés a dades d'una aplicació pensada i dissenyada per ells. La temàtica serà completament oberta i hauran d'usar les tecnologies explicades a classe que més s'adiguin amb l'aplicació a realitzar.

Aquest projecte es realitza, si és possible, conjuntament amb el M07. En les classes del M07 l'alumne realitzarà la interfície gràfica de l'aplicació i, en les del M06, l'accés a dades.

Hem fet una explicació més detallada d'aquest projecte a dins del detall de la UF4.

En el projecte obert es vol remarcar el treball de capacitats clau com ara el treball cooperatiu, la innovació, la resolució de problemes, l'autonomia i l'organització del treball.

Incorporació de la llengua anglesa

Les sessions magistrals i la comunicació verbal amb els alumnes es farà en català. Tot i això, es treballarà la llengua anglesa en diversos espais

Tecnologies triades

En aquest mòdul usarem Java com a llenguatge de programació, que és el llenguatge que es fa servir en la majoria de mòduls del cicle, i al M3 en particular. Com a norma general, usarem les llibreries estàndard de Java, sempre que sigui possible, i que siguin les referents, així com programari i eines de codi obert.

Adaptació a tecnologies i continguts actuals

Les tecnologies i conceptes usats en el món de la informàtica són molt canviants. En pocs anys, una tecnologia pot passar de ser un referent a ser residual o, d'aparèixer a ser un referent. Això fa que, en la docència dels mòduls d'Informàtica i comunicacions, ens trobem sovint amb currículums que no reflecteixen les pràctiques actuals.

En el corrículum d'aquest mòdul, a la UF1 i la UF3, es fa referència a la tecnologia XML.
El títol de la UF1 és Persistència en fitxers. Tot i això, en el els RAs i continguts d'aquesta UF només es menciona, com a llenguatge de marques a usar en la persistència, el XML. En la UF3, tot i que els continguts ens parlen de bases de dades de documents i col·leccions, en el RA es parla de bases de dades natives XML i no de bases de dades orientades a documents.

Hem de tenir en compte que, quan es van desenvolupar els currículums, el XML era el llenguatge de marques que ocupava tot el mercat, tant en els fitxers com en les bases de dades de documents. Si ens fixem també en el curriculum de M04 -Llenguatges de marques-, veurem que també s'associa el terme llenguatge de marques al XML.

Actualment, el mercat ha ampliat la seva oferta de llenguatges de marques -JSON, YAML, etc- i l'ús del llenguatge JSON ha superat en molts aspectes el del XML, que s'està deixant de fer servir en molt àmbits. Això és especialment important en el cas de les bases de dades de documents, de les quals MongoDb n'és el referent.

Actualment, si els alumnes no treballessin l'emmagatzematge en fitxers JSON en la UF1 i MongoDb com a base de dades de documents, podiren tenir mancances quan accedissin al mercat laboral.

Per aquesta raó, hem interpretat que el que pretén el currículm és que els alumnes aprenguin a emmagatzemar dades en fitxers usant llenguatges de marques en la UF1 i emmagatzemar dades en bases de dades de documents en la UF3. En conseqüencia, a la UF1 també treballarem l'accés a dades en fitxers JSON i en la UF3 també usarem MongoDB com a base de dades de documents.

Material didàctic

El material didàctic (presentacions, codis d'exemple, enunciats, llistats d'exercicis, etc.) estarà disponible en el web del curs i les entregues es realitzaran a través del Moodle, Google Classroom, via correu o sistema que utilitzi el departament.

Agrupaments d’alumnes i mesures per a l'atenció a la diversitat

Agrupaments d’alumnes

Es preveu desdoblar el grup classe per tal de reduir la ràtio habitual. Es farà un desdoblament del 50% de les hores, és a dir de 66 hores, que queden distribuïdes de manera següent:

Hores del Mòdul h. totals
Primer 0
Segon 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 66
Setmana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 66

Sempre que sigui possible, les explicacions, correccions i exercicis avaluatius es realitzaran en hores no desdoblades i s'aprofitaran les hores desoblades per a exercicis autònoms i projectes.

Mesures per a l’atenció a la diversitat

La pròpia dinàmica i organització metodològica de les classes permet l'atenció a la diversitat. Primer de tot, hem de ressaltar que, a la major part de les classes, els alumnes estan treballant de forma autònoma. Això permet al professor poder fer una tutorització més personalitzada. A més a més, en els exercicis d'aprenentatge, projectes tancats i projecte obert, les tasques a realitzar no són tancades, i permeten que cada alumne pugui repassar, aprofudir o ampliar on cregui més convenient segons les seves necessitats.

Tot i això, hem de tenir en compte que a Formació Professional no hi ha adaptació curricular i que, per superar un mòdul, tots els alumnes han d'haver assolit els RAs de la UF.


Avaluació i qualificació del MP

Qualificació del mòdul

Per superar el Mòdul professional cal haver superat independentment les 4 unitats formatives.

La nota del mòdul serà una mitjana ponderada de les notes de les unitats formatives, segons la durada en hores:

QM07=0.18QUF1+0.31QUF2+0.18QUF3+0.33QUF4Q_{M07} = 0.18 \cdot Q_{UF1} + 0.31 \cdot Q_{UF2} + 0.18 \cdot Q_{UF3} + 0.33 \cdot Q_{UF4}

Instruments d'avaluació

S'usaran tres tipus d'instruments d'avaluació diferents, com ja s'ha descrit a l'apartat "Estratègies metodològiques i organitzacio del Mòdul": exercicis avaluatius, projectes tancats i projectes oberts. Per a tots aquests instruments s'avaluarà l'assoliment dels RAs, la correctesa de les solucions entregades i la netedat i claredat del codi.

Exercicis avaluatius

Els exercicis avaluatius són una prova escrita pràctica on l'alumne haurà de programar a l'ordinador un exercici similar als exercicis d'aprenentatge realitzats a classe de forma individual. Es podran consultar apunts, exercicis anteriors i internet.

Els exercicis avaluatius serviran per avaluar l'assoliment dels RAs.

Projectes tancats

Els projectes tancats són projectes en el quals els alumnes hauran d'implementar els components d'accés a dades d'una aplicació donada. Hi haurà una entrega final que serà avaluada.

Els projectes serviran per avaluar, a més dels RAs, diferents capacitats clau com ara l'autonomia, la ressolució de problemes i l'organització del treball.

Projecte obert

En el projecte obert l'alumne haurà de treballar en grup per dissenyar i implementar els components d'una aplicació de temàtica lliure. Hi haurà unes quantes entregues, una presentació i reunions setmanals. El projecte obert està més detallat a la AEA2 de la UF4.

El projecte obert servirà per avaluar, a més dels RAs, diferents capacitats clau com ara l'autonomia, l'organització del treball, el treball en equip, la innovació i la ressolució de problemes.

Normes de conducta bàsica

L'actitud de treball apropiada, respecte als companys i al centre, ús de les metodologies impartides pel professor i altres normes de conducta bàsiques se suposaran bones per defecte i no formaran part de l'avaluació ni se'n prendran registres diaris. Que un alumne se salta reiteradament alguna d'aquestes normes bàsiques de conducta pot implicar que suspengui la UF i se'n farà constar constar com a causa les faltes de conducta bàsica.

Així mateix, l'assistència i puntualitat es donen per suposades. Les faltes d'assistència o retards que superin el 20% de les hores d'una UF implicaran que l'alumne suspengui la UF.

Estratègies de recuperació de segona convocatòria

Per superar el Mòdul professional cal haver superat independentment les 4 unitats formatives. Quan una UF no ha estat superada amb almenys una qualificació de 5 durant la convocatòria ordinària, l'alumne té dret a presentar-se a la segona convocatòria.
El detall de com recuperar cada una de les UFs està especificat dins de l'apartat Estratègies de recuperació de segona convocatòria de la UF en qüestió.


Espais, equipaments i recursos

Per tal de realizar les diferents activitats es necessita una aula amb ordinadors que haurà de constar de:

A més a més, seria important que el mobiliari estigués adaptat perquè els alumnes puguin tenir una posició coporal correcta al treballar amb l'ordinador.

Programari

Es necessitarà que els ordinadors tinguin el programari següent:


Tecnologies de la informació i de la comunicació

DAM és un cicle formatiu de la familia Informàtica i comunicacions i per tant, l'ús de tecnologies de la informació i de la comunicació és intrínsec als RAs i continguts a desenvolupar. En el cas del M06 -Accés a dades-, per al desenvolupament de les competències, el seu ús també és obligatori.
Destaquem els punts següents que creiem importants:


Inclusió i la perspectiva de gènere

Inclusió

Com ja hem comentat en les Mesures per a l’atenció a la diversitat -podeu consultar l'apartat per més informació-, la dinàmica pròpia de les classes i l'organització metodològica ens permeten treballar de forma inclusiva.

Exemples no patriarcals ni etnocèntrics

En el M06 treballarem amb dades. En els exemples que posem a classe evitarem l'etnocentrisme i les tendències d'una societat patriarcal. Per exemple, si treballem amb dades de persones i professions posarem noms de diferents gèneres i de diferents cultures en totes les posicions.

D'altra banda es treballaran diferents problemàtiques que ens trobem a l'hora de tractar dades si usem una perspectiva etnocèntrica. Per exemple, assumir que una persona ha de tenir dos cognoms, o que el nom només pot contenir lletres de l'alfabet llatí.

Un exemple que podríem usar a classe seria:

Nom Cognoms Professió
Mar Pi Om futbolista
An Yin gerent
Αρης Om ballarí
Pau Or Gai cuiner

Metodologies igualitàries i no sexistes

Per tal de tenir una metodologia iguàlitaria i no sexista, tindrem en compte els punts següents, que procedeixen de la Guia de perspetiva de gènere de la UAB (https://www.uab.cat/doc/Guia_perspectivagenere_docencia), que majoritàriament procedeixen del document de la Columbia University “Gender Issues in the College Classroom”.

 • Tenir empatia i sensibilitat de gènere al tractar els temes de l’assignatura.
 • Introduir el valor de l’experiència pròpia del professorat i de les i els estudiants.
 • Evitar pràctiques que destaquen a l’alumnat masculí, com anomenar i preguntar més als nois, permetre intervencions més llargues i freqüents als nois, o fer preguntes més abstractes i elaborades als nois.
 • Evitar les interrupcions, deslegitimacions i desqualificacions de les intervencions de les estudiants, tant per l’alumnat com pel propi professorat.
 • Estar atents/es als biaixos de gènere en les avaluacions dels treballs de l’alumnat.
 • Evitar comentaris sexistes i LGBTIfòbics en la pràctica docent i el clima de l’aula,
 • Valorar tots els estils d’intervenció i d’oratòria, i no només els estils assertius.
 • Afavorir dinàmiques de treball en petit grup per a facilitar la participació de tot tipus d’alumnat.
 • Crear un clima de classe no competitiu i que fomenti la responsabilitat col·lectiva dels problemes.
 • Explicitar la intolerància cap a les discriminacions de qualsevol tipus, les actituds sexistes, la violència, LGBTIfòbia i l’assetjament.
 • Coneixement sobre els continguts de la coeducació i de les metodologies docents sensibles al gènere, així com de les pedagogies feministes.

Declaració sobre el gènere gramatical

En les classes, apunts i en aquesta programació s'usaran les recomanacions de la Comissió Tècnica d'Assessorament Lingüístic (CTAL) del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, de la Universitat de les Illes Balears el 2018, expresades en el document amb link:
https://dfc.uib.cat/digitalAssets/218/218680_declaraciogenere.pdf

Adjuntem la part que ens sembla més rellevant de cara a aquesta programació:

 1. Quan ens referim a persones indeterminades utilitzant un nom en singular, aquest nom, en la forma dita masculina, té la condició de forma no marcada: atenció al ciutadà, drets del consumidor, drets d'autor, o, en documents administratius, el sotasignato l'interessat.
 2. Per a referir-se a qualsevol col·lectiu d'homes i dones cal utilitzar les formes no marcades de manera sistemàtica: els professors, els alumnes, els estudiants, els signants, els destinataris, etc. No s'han d'usar les formes dobles (els professors i les professoreso els professors/les professores) ni paraules abstractes o noms d'institucions que poden dur a confusió. No és el mateix el gerento la gerenti la gerència, el secretario la secretàriai la secretaria, etc. I per al bé de la claredat convindria reforçar la diferència de significat tradicional entre parelles com els ciutadansi la ciutadania(propietat o condició que tenen els ciutadans).Aixi mateix, en català les paraules professorati alumnat(com a conjunts de professors i alumnes) són un calc de les corresponents castellanes, i el model de llengua de l’administració pública i de les instàncies educatives, que ha de ser genuí, hauria de prescindir de la segona i reservar la primera per al significat que té en la majoria de llengües romàniques(l’exercici, la funció i el càrrec del professor).

Activitats formatives proposades en la FCT

Per proposar activitats formatives per fer en la FCT, ens basem en els continguts proposats per Departament d’Ensenyament en la FP Dual per a aquest mòdul, que són els següents:

De forma més concreta, proposem que l'alumne implementi diferents funcionalitats d'accés a dades d'una aplicació i els seus testos. El tipus de repositori a usar dependrà principalment del que es fa servir en les aplicacions que desenvolupa l'empresa on es fa la FCT.


Programació d'unitats formatives

UF1 - Persistència en fitxers

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 1. Desenvolupa aplicacions que gestionen informació emmagatzemada en fitxers identificant el camp d’aplicació dels fitxers i utilitzant classes específiques.
  1. Utilitza classes per gestionar fitxers i directoris.
  2. Valora els avantatges i els inconvenients de les diferents formes d’accés.
  3. Utilitza classes per recuperar informació emmagatzemada en un fitxer XML.
  4. Utilitza classes per emmagatzemar informació en un fitxer XML.
  5. Utilitza classes per convertir a un altre format informació continguda en un fitxer XML.
  6. Preveu i gestiona les excepcions.
  7. Prova i documenta les aplicacions desenvolupades.

Continguts

 1. Gestió de fitxers:
  1. Classes associades a les operacions de gestió de fitxers i directoris: creació, esborrament, còpia, moviment,entre altres.
  2. Formes d’accés a un fitxer.
  3. Classes per a gestió de fluxos de dades des de/cap a fitxers.
  4. Treball amb fitxers XML: analitzadors sintàctics (parser) i vinculació (binding).
  5. Excepcions: detecció i tractament.

Activitats d'ensenyament i aprenentatge

Nucli formatiu 1 - Persistència en fitxers

NF1.- Persistència en fitxers (24 h)
Activitats d'Ensenyament i Aprenentatge RA Continguts Avaluació
CA Instruments d’Avaluació
AEA1- Persitència de fitxers 16h 1 1.* 1.*
 • EA1_UF1
Capsules i exercicis d'aprenentatge per treballar l'accés a dades enmagatzemades en fitxers. Es treballarà l'accés a fitxers XML usant DOM i JAXB i l'accés a fitxers JSON usant Jackson.
 • Introducció a la persistència en fitxers 01:00
 • Persistència XML usant DOM 06:00
 • Persistència XML usant JAXB 04:00
 • Persistència JSON usant Jackson 03:00
 • Exercicis avaluatius EA1_UF1 02:00
AEA2- Projecte tancat de persistència en fitxers 8h 1 1.* 1.*
 • PRT1_UF1
Projecte tancat de persistència en fitxers XML usant JABX. Aquest projecte no forma part dels exercicis d'aprenentatge. Al ser el primer projecte tancat del mòdul es farà una introducció al projecte i al codi de l'implementació de l'aplicació.
 • Introducció al projecte tancat 01:30
 • Projecte tancat de fitxers 06:30

Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa

Aquesta unitat formativa consta dels instruments d'avaluació següents:

Relació entre instruments d’avaluació i RAs

EA1_UF1 PRT1_UF1
RA1 0.6 0.4

Avaluació

La qualificació de la UF es podrà calcular amb les fórmules següents:

Qualificació segons qualificació per RA:

QUF1=QRA1Q_{UF1} = Q_{RA1}

Qualificació segons instruments d'avaluació:

QUF1=QPRT1_UF10.4+QEA1_UF10.6Q_{UF1} = Q_{PRT1\_UF1} \cdot 0.4 + Q_{EA1\_UF1} \cdot 0.6\\

Estratègies de recuperació de segona convocatòria

Per tal de recuperar la UF es farà una prova amb exercicis avaluatius on s'avaluaran tots els RAs de la UF.

Estrategies metodològiques

En aquesta UF seguirem les estratègies metodològiques generals del mòdul.

La primera AE de la UF consta de 3 càpsules d'aprenentage (Persistència XML usant DOM, Persistència XML usant JAXB, Persistència JSON usant Jackson). Cada una constarà d'una petita sessió magistral i un llistat d'exercicis a resoldre. Finalment es realitzaran uns exercicis avaluatius on els alumnes hauran de programar exercicis semblants als fets a classe.

La segona AE serà un projecte tancat de persistència en fitxers.

Projecte Tancat

En el projecte tancat, els alumnes rebran l'implementació de part d'una aplicació: interficie gràfica, el diseny dels components d'accés a dades, testos i documentació. Els alumnes hauran d'implementar els diferents components d'accés a dades per tal que l'aplicació funcioni correctament.

En aquesta UF s'han treballat 4 tecnologies de persistència en fitxers diferents, però fer quatre projectes diferents ens suposaria molt de temps i, amb un de sol, ja treballem tots els RAs i continguts de la UF. Així que, en el projecte els alumnes hauran d'implementar la persistència usant JAXB.

Tecnologies triades

Com a la resta del mòdul usarem Java com a llenguatge de programació i usarem les llibreries estàndard Java sempre que puguem.

El contingut 1.4 ens diu que hem d'usar dos tipus d'accés a XML: analitzadors sintàctics (parser) i vinculació (binding). Com a analitzador semàntic usarem les llibreries estàndards de Java (org.w3c.dom). Per a la vinculació XML usarem la llibreria estàndard JAXB. Per a la vinculació en JSON usarem Jackson, perquè és de codi obert i és de les més usades al mercat (conjuntament amb Gson).

Us de JSON

Com ja hem explicat i raonat en l'apartat Adaptació a tecnologies i continguts actuals en les estratègies metodològiques generals, usarem JSON també com a llenguatge de marques per la persistència en fitxers i ens referim a aquest apartat per a més informació.

Espais, equipaments i recursos

Per tal de realizar les diferents activitats es necessita una aula amb ordinadors que haurà de constar de:

A més a més, seria important que el mobiliari estigués adaptat perquè els alumnes puguin tenir una posició coporal correcta al treballar amb l'ordinador.

Bibliografia


UF2 - Persistència en BDR-BDOR-BDOO

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 1. Desenvolupa aplicacions que gestionen informació emmagatzemada en bases de dades relacionals identificant i utilitzant mecanismes de connexió.
  1. Valora els avantatges i inconvenients d’utilitzar connectors.
  2. Utilitza gestors de bases de dades incrustats i independents.
  3. Utilitza el connector idoni en l’aplicació.
  4. Estableix la connexió.
  5. Defineix l’estructura de la base de dades.
  6. Desenvolupa aplicacions que modifiquen el contingut de la base de dades.
  7. Defineix els objectes destinats a emmagatzemar el resultat de les consultes.
  8. Desenvolupa aplicacions que fan consultes.
  9. Elimina els objectes un cop finalitzada la seva funció.
  10. Gestiona les transaccions
 2. Gestiona la persistència de les dades identificant eines de mapatge objecte-relacional (ORM) i desenvolupantaplicacions que les utilitzen.
  1. Instal·la l’eina ORM.
  2. Configura l’eina ORM.
  3. Defineix els fitxers de mapatge.
  4. Aplica mecanismes de persistència als objectes.
  5. Desenvolupa aplicacions que modifiquen i recuperen objectes persistents.
  6. Desenvolupa aplicacions que realitzen consultes utilitzant el llenguatge SQL.
  7. Gestiona les transaccions.
 3. Desenvolupa aplicacions que gestionen la informació emmagatzemada en bases de dades objecte-relacionals i orientades a objectes valorant-ne les característiques i utilitzant els mecanismes d’accés incorporats.
  1. Identifica els avantatges i inconvenients de les bases de dades que emmagatzemen objectes.
  2. Estableix i tanca connexions.
  3. Gestiona la persistència d’objectes simples.
  4. Gestiona la persistència d’objectes estructurats.
  5. Desenvolupa aplicacions que realitzen consultes.
  6. Modifica els objectes emmagatzemats.
  7. Gestiona les transaccions.
  8. Prova i documenta les aplicacions desenvolupades.

Continguts

 1. Gestió de connectors:
  1. El desfasament objecte-relacional.
  2. Protocols d’accés a bases de dades. Connectors.
  3. Execució de sentències de descripció de dades.
  4. Execució de sentències de modificació de dades.
  5. Execució de consultes.
 2. Eines de mapatge objecte-relacional
  1. Concepte de mapatge objecte-relacional.
  2. Característiques de les eines ORM. Eines ORM més utilitzades.
  3. Instal·lació d’una eina ORM.
  4. Estructura d’un fitxer de mapatge. Elements, propietats.
  5. Classes persistents.
  6. Sessions, estats d’un objecte.
  7. Càrrega, emmagatzematge i modificació d’objectes.
  8. Consultes SQL.
 3. Bases de dades objecte-relacionals i orientades a objectes
  1. Característiques de les bases de dades objecte-relacionals.
  2. Gestió d’objectes amb SQL. Especificacions en estàndards SQL.
  3. Accés a les funcions del gestor des del llenguatge de programació.
  4. Característiques de les bases de dades orientades a objectes.
  5. Tipus de dades: tipus bàsics i tipus estructurats.
  6. La interfície de programació d’aplicacions de la base de dades

Activitats d'ensenyament i aprenentatge

Nucli formatiu 1 - Persistència en BDR-BDOR-BDOO

NF1.- Persistència en BDR-BDOR-BDOO (41 h)
Activitats d'Ensenyament i Aprenentatge RA Continguts Avaluació
CA Instruments d’Avaluació
AEA1- Persistència BDR usant connexió - JDBC 8h 1 1.* 1.*
 • EA1_UF2
Capsules i exercicis d'aprenentatge per treballar l'accés a dades a una BDR Postgres usant JDBC. Tots els exercicis d'aprenentatge es realitzaran dins d'un projecte tancat.
 • Introducció al accés a BDR 00:10
 • Operacions CRUD en JDBC 03:50
 • Consultes en JDBC 02:00
 • Exercicis avaluatius EA1_UF2 02:00
AEA2- Persistència BDR, BDOR, i BDOO usant JPA 20h 2, 3 2.*, 3.* 2.*, 3.*
 • EA2_UF2
 • PRT1_UF2
Capsules i exercicis d'aprenentatge per treballar l'accés a dades a una BD Postgres (BDR, BDOR i BDOO) usant JPA com a ORM. Tots els exercicis d'aprenentatge es realitzaran dins d'un projecte tancat. El porjecte tancat es seguirà fent després dels exercicis d'aprenentatge.
 • Introudcció als ORMs i JPA 00:15
 • Operacions CRUD en JPA 02:45
 • Relacions en JPA 02:00
 • Herencia en JPA 02:00
 • Queries avançades 02:30
 • BDOR - arrays and hashes 02:00
 • BDOO - jsonb 02:00
 • Projecte tancat PRT1_UF2 05:00
 • Exercicis avaluatius EA2_UF2 01:30
AEA3- Persistència BDR mòbil amb l'ORM Room 13h 2 2.* 2.*
 • EA3_UF2
 • PRT2_UF2
Capsules i exercicis d'aprenentatge per treballar l'accés a dades a una BDR en un entorn mòbil Android usant Room com a ORM. Tots els exercicis d'aprenentatge es realitzaran dins d'un projecte tancat. El porjecte tancat es seguirà fent després dels exercicis d'aprenentatge.
 • Introducció al ORM per BDR d'Android - Room 00:10
 • Operacions CRUD en Room 03:50
 • Relacions en Room 01:30
 • Migracions en Room 01:30
 • Projecte tancat PRT2_UF2 04:30
 • Exercicis avaluatius EA3_UF2 01:30

Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa

Aquesta unitat formativa consta dels instruments d'avaluació següents:

Relació entre instruments d’avaluació i RAs

EA1_UF2 EA2_UF2 PRT1_UF2 EA3_UF2 PRT2_UF2
RA1 1 0 0 0 0
RA2 0 0.3 0.3 0.2 0.2
RA3 0 0.6 0.4 0 0

Avaluació

La qualificació de la UF es podrà calcular amb les fórmules següents:

Qualificació segons qualificació per RA:

QUF2=QRA10.2+QRA20.6+QRA30.2Q_{UF2} = Q_{RA1} \cdot 0.2 + Q_{RA2} \cdot 0.6 + Q_{RA3} \cdot 0.2

Qualificació segons instruments d'avaluació equivalent a la formula anterior:

QUF2=QEA1_UF20.2+QPRT1_UF20.26+QEA2_UF20.3+QPRT2_UF20.12+QEA3_UF20.12Q_{UF2} = Q_{EA1\_UF2} \cdot 0.2 + Q_{PRT1\_UF2} \cdot 0.26 + Q_{EA2\_UF2} \cdot 0.3 + \\ Q_{PRT2\_UF2} \cdot 0.12 + Q_{EA3\_UF2} \cdot 0.12\\

Estratègies de recuperació de segona convocatòria

Per tal de recuperar la UF es farà una prova amb exercicis avaluatius on s'avaluaran tots els RAs de la UF.

Estratègies metodològiques

En aquesta UF seguirem les estratègies metodològiques generals del mòdul.

Aquesta UF conté 3 AEA on es treballarà la persistència en una base de dades Postgres usant connexió (AEA1), en una base de dades Postgres usant Spring-data-JPA (AEA2) i en una base de dades Sqlite d'un sistema Android usant Room (AEA3). Cada una tindrà càpsules d'aprenentatge, i un projecte tancat que s'usarà com a exercicis d'aprenentatge i com a instrument d'avaluació en la AEA2 i AEA3. Finalment es faran uns exercicis avaluatius per a cada una de les AEAs.

Projecte Tancat

En el projecte tancat, els alumnes rebran l'implementació de part d'una aplicació: interficie gràfica, el diseny dels components d'accés a dades, testos i documentació. Els alumnes ºauran d'implementar els diferents components d'accés a dades per tal que l'aplicació funcioni correctament amb el repositori i les eines treballades en la AEA.

Tecnologies triades

Com a la resta del mòdul, usarem Java com a llenguatge de programació i usarem les llibreries estàndards Java sempre que puguem.
En resum, podriem dir que en aquesta UF necessitem accedir a bases de dades BDR, BOR i BDOO usant connectors i eines de mapatge.

Com a Base de Dades usarem Postgres per dues raons. Primer de tot, perquè és una base de dades que els alumnes han treballat a M02. A més, Postgres és una base de dades que permet ser usada com a BDR, BOR i BDOO (des del 2016, amb el tipus JSONB). D'aquesta manera, podrem treballar de forma transversal els diferents continguts de la UF.

Per a la connexió amb connectors a la base de dades usarem les llibreries estàndard de Java JDBC.

D'altra banda, per al mapatge usarem l'estàndard JPA amb Spring implementat per Hibernate.

Room per Sqlite a Android

Aquest cicle està encarat al desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, i una part molt important de les aplicacions multiplataforma és el desenvolupament d'aplicacions mòbils. Als mòbils Android, la base de dades és Sqlite, no Postgress, i les llibreries estàndard no es poden utilitzar.
Per aquesta raó hem decidim afegir una tecnologia extra i treballarem també la persistència a la BD amb la llibreria Room per a l'accés a Sqlite a sistemes Android.

Hores de lliure disposició

En aquesta UF s'han assignat 14 hores de lliure disposició. Tenim dos motius per haver-ho decidit així. El primer motiu és que, de les 3 primeres UFs (la quarta també disposa d'hores de lliure disposició), aquesta és la més important al mercat laboral. El segon motiu és que aquestes hores extres ens permetran poder treballar l'accés a dades en BDR usant ORM en entrorns mòbils. Tot i que en la UF1 del M08 es treballa l'accés a bases de dades en entorns mòbils, només es fa una introducció i no s'utilitza cap ORM i per tant, aquesta part és complementaria.

Espais, equipaments i recursos

Per tal de realizar les diferents activitats es necessita una aula amb ordinadors que haurà de constar de:

A més a més, seria important que el mobiliari estigués adaptat perquè els alumnes puguin tenir una posició coporal correcta al treballar amb l'ordinador.

Bibliografia


UF3 - Persistència en BD natives XML

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 1. Desenvolupa aplicacions que gestionen la informació emmagatzemada en bases de dades natives XML avaluant i utilitzant classes específiques.
  1. Valora els avantatges i els inconvenients d’utilitzar una base de dades nativa XML.
  2. Estableix la connexió amb la base de dades.
  3. Desenvolupa aplicacions que fan consultes sobre el contingut de la base de dades.
  4. Afegeix i elimina col·leccions de la base de dades.
  5. Desenvolupa aplicacions per afegir, modificar i eliminar documents XML de la base de dades.

Continguts

 1. Bases de dades XML.
  1. Bases de dades natives XML.
  2. Estratègies d’emmagatzematge.
  3. Establiment i tancament de connexions.
  4. Col·leccions i documents.
  5. Creació i esborrament de col·leccions, classes i mètodes.
  6. Afegir, modificar i eliminar documents, classes i mètodes.
  7. Realització de consultes, classes i mètodes.
  8. Tractament d’excepcions.

Activitats d'ensenyament i aprenentatge

Nucli formatiu 1 - Persistència en BD oriendades a document

NF1.- Persistència en BD oriendades a document (24 h)
Activitats d'Ensenyament i Aprenentatge RA Continguts Avaluació
CA Instruments d’Avaluació
AEA1- Persistència en BD oriendades a document 24h 1 1.* 1.*
 • EA1_UF3
 • PT1_UF3
Capsules i exercicis d'aprenentatge per treballar l'accés a dades a BD orientades a documents usant mongo-java-driver per la connexió. Tots els exercicis d'aprenentatge es realitzaran dins d'un projecte tancat. El projecte tancat es seguirà fent després dels exercicis d'aprenentatge. A la primera sessió farem una introducció a les BD de documents i BD Xml amb uns exercicis indepentents.
 • Introducció a DB de documents i XML 00:10
 • Operacions CRUD a BaseX usant XML:DB 02:50
 • Introducció a MongoDB 00:30
 • Operacions CRUD a MongoDB 02:30
 • Us de models (POJOS) 02:00
 • Queries avançades 03:00
 • Relacions 02:00
 • Herencia 02:00
 • Projecte tancat PRT1_UF2 07:00
 • Exercicis avaluatius EA1_UF2 02:00

Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa

Aquesta unitat formativa consta dels instruments d'avaluació següents:

Relació entre instruments d’avaluació i RAs

EA1_UF3 PRT1_UF3
RA1 0.6 0.4

Avaluació

La qualificació de la UF es podrà calcular amb les fórmules següents:

Qualificació segons qualificació per RA:

QUF3=QRA1Q_{UF3} = Q_{RA1}

Qualificació segons instruments d'avaluació:

QUF3=QEA1_UF30.6+QPRT1_UF30.4Q_{UF3} = Q_{EA1\_UF3} \cdot 0.6 + Q_{PRT1\_UF3} \cdot 0.4 \\

Estratègies de recuperació de segona convocatòria

Per tal de recuperar la UF es farà una prova amb exercicis avaluatius on s'avaluaran tots els RAs de la UF.

Estrategies metodològiques

En aquesta UF seguirem les estratègies metodològiques generals del mòdul.

En aquesta UF farem càpsules d'aprenentatge i un projecte tancat que s'usarà com a exercicis d'aprenentatge i com a instrument d'avaluació. Finalment es realitzaran uns exercicis avaluatius.

Projecte Tancat

En el projecte tancat, els alumnes rebran l'implementació de part d'una aplicació: interficie gràfica, el disseny dels components d'accés a dades, testos i documentació. Els alumnes hauran d'implementar els diferents components d'accés a dades usant una Base de dades MongoDB per tal que l'aplicació funcioni correctament.

En aquesta UF, els alumnes faran la implementació dels components usant MongoDB.

Tecnologies triades

Com a la resta del mòdul, usarem Java com a llenguatge de programació i usarem les llibreries estàndards Java sempre que puguem.

Com a base de dades de documents usarem MongoDB perquè és la base de dades orientada a documents més extesa i perquè és la que domina el mercat en l'actualitat. Per a la connexió a la Base de dades usarem les llibreries estàndards de Java (mongo-java-driver). A més a més també farem una introducció a les Bases de dades XML.

Us de MongoDB

Com ja hem explicat i raonat en l'apartat Adaptació a tecnologies i continguts actuals en les estatègies metodològiques generals, usarem MongoDB com a base de dades de documents i ens referim a aquest apartat per a més informació.

Hem de tenir en compte també que, els formats XMLs i JSON facilment traduïbles així que, tot i que MongoDB sigui una base de dades de documents orientada a JSON, seria també l'opció més vàlida per emmagatzemar documents XML (transformant-los previament a JSON) en una base de dades.

Espais, equipaments i recursos

Per tal de realizar les diferents activitats es necessita una aula amb ordinadors que haurà de constar de:

A més a més, seria important que el mobiliari estigués adaptat perquè els alumnes puguin tenir una posició coporal correcta al treballar amb l'ordinador.

Bibliografia


UF4 - Components d’accés a dades

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 1. Programa components d’accés a dades identificant les característiques que ha de posseir un component utilitzant eines de desenvolupament.
  1. Valora els avantatges i els inconvenients d’utilitzar programació orientada a components.
  2. Identifica eines de desenvolupament de components.
  3. Programa components que gestionen informació emmagatzemada en fitxers.
  4. Programa components que gestionen, mitjançant connectors, informació emmagatzemada en bases dedades.
  5. Programa components que gestionen informació utilitzant mapatge objecte-relacional.
  6. Programa components que gestionen informació emmagatzemada en bases de dades objecte-relacionals iorientades a objectes.
  7. Programa components que gestionen informació emmagatzemada en una base de dades nativa XML.
  8. Prova i documenta els components desenvolupats.
  9. Integra els components desenvolupats en aplicacions.

Continguts

 1. Programació de components d’accés a dades:
  1. Concepte de component; característiques.
  2. Propietats i atributs.
  3. Esdeveniments; associació d’accions a esdeveniments.
  4. Persistència del component.
  5. Eines per a desenvolupament de components no visuals.
  6. Empaquetatge de components.

Activitats d'ensenyament i aprenentatge

Nucli formatiu 1 - Components d'accés a dades

NF1.- Components d'accés a dades (43 h)
Activitats d'Ensenyament i Aprenentatge RA Continguts Avaluació
CA Instruments d’Avaluació
AEA1- Components d'accés a dades 16h 1 1.* 1.*
 • EA1_UF4
Capsules i exercicis d'aprenentatge per el disseny, implementació, test i documentació dels components d'accés a dades.
 • Introducció als components d'accés a dades 00:20
 • Estudi dels projectes tancats 01:40
 • Components d'accés a dades 06:00
 • Test de components 05:00
 • Documentació de components 01:00
 • Exercicis avaluatius EA1_UF4 02:00
AEA2- Projecte de components d'accés a dades 27h 1 1.* 1.*
 • PJO_UF4_ENT1
 • PJO_UF4_ENT2
Projecte obert on els alumnes hauran de dissenyar, implementar, testejar i documentar els components d'accés a dades d'una aplicació dissenyada per ells. Es faran dues entregues, i una presentació.
 • Introducció al projecte obert i preparació 02:00
 • treball en el projecte per entrega PJO_UF4_ENT1 12:00
 • treball en el projecte per entrega PJO_UF4_ENT2 10:00
 • presenatcions projectes 03:00

Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa

Aquesta unitat formativa consta dels instruments d'avaluació següents:

Relació entre instruments d’avaluació i RAs

EA1_UF4 PJO1_UF4_ENT1 PJO1_UF4_ENT2
RA1 0.3 0.3 0.4

Avaluació

La qualificació de la UF es podrà calcular amb les fórmules següents:

Qualificació segons qualificació per RA:

QUF1=QRA1Q_{UF1} = Q_{RA1}

Qualificació segons instruments d'avaluació:

QUF4=QEA1_UF40.3+QPJO1_UF4_ENT10.3+QPJO1_UF4_ENT20.4Q_{UF4} = Q_{EA1\_UF4} \cdot 0.3 + Q_{PJO1\_UF4\_ENT1} \cdot 0.3 + Q_{PJO1\_UF4\_ENT2} \cdot 0.4 \\

Estratègies de recuperació de segona convocatòria

Per tal de recuperar la UF es farà una prova amb exercicis avaluatius on s'avaluaran tots els RAs de la UF.

Estrategies metodològiques

En aquesta UF seguirem les estratègies metodològiques generals del mòdul.

La primera AEA consta de 5 càpsules d'aprenentage (Introducció als components d'accés a dades, Components d'accés a dades, Test de components, Estudi dels projectes tancats). Cada una constarà d'una petita sessió magistral i un llistat d'exercicis d'aprenentatge. Finalment es farà un exercici avaluatiu on els alumnes hauran de programar exercicis semblants als realitzats a classe.

La segona AEA és un projecte obert de components d'accés a dades.

Projecte obert

En el projecte obert, els alumnes hauran de dissenyar i implementar els components d'accés a dades, testos i documentació d'una aplicació de temàtica oberta. El projecte es realitzarà en grups de 2 o 3 alumnes.

Per tal de tenir una aplicació completa al final del projecte, idealment, el projecte es realitzarà conjuntament amb M07, on faran la interfície gràfica de l'aplicació. En el cas que això no sigui possible, per ejemple per a alumnes que no cursin en el curs actual M07, només es realitzarà l'accés a dades i es validarà el seu funcionament amb testos i una petita interfície per consola.

Amb aquest projecte es pretén que l'alumne treballi per crear una aplicació del seu interès amb metodologies similars a les d'un ambient de treball laboral.

Els alumnes hauran de fer una primera entrega a mig projecte i una segona entrega al final, que anirà acompanyada d'una exposició davant del grup.

Tecnologies triades

Com a la resta del mòdul, usarem Java com a llenguatge de programació i usarem les llibreries estàndard Java sempre que puguem. Com a bases de dades i llibreries d'accés s'usaran les mateixes que en les UFs anteriors.

Hores de lliure disposició

En aquesta UF s'han assignat 19 hores de lliure disposició.

Aquestes 19 hores es destinaran per complert al projecte obert. Això ens permet treballar completament amb una metologia d'aprenentage basat en projectes -ABP- que donarà als alumnes una perspectiva real dels continguts de la UF i, per defecte, del mòdul sencer.

Espais, equipaments i recursos

Per tal de realizar les diferents activitats es necessita una aula amb ordinadors que haurà de constar de:

A més a més, seria important que el mobiliari estigués adaptat perquè els alumnes puguin tenir una posició coporal correcta al treballar amb l'ordinador.

Bibliografia


Bibliografia

La bibliografia de cada UF amb material tècnic s'ha inclòs en un apartat dins de cada UF. A continuació llistem la biblografia general usada per a aquesta programació.