Programació didàctica - DAM M05
ITB
Curs 2021-2022

Sumari

 1. Justificació
 2. Relació d'unitats formatives i nuclis formatius
  1. Unitats formatives
  2. Nuclis formatius
 3. Estratègies metodològiques i organitzacio del Mòdul
  1. Organització del Mòdul
   1. Distribució de les UFs
   2. Hores de lliure disposició
 4. Avaluació i qualificació del MP
  1. Qualificació del mòdul
  2. Normes de conducta bàsica
  3. Estratègies de recuperació de segona convocatòria
 5. Espais, equipaments i recursos
 6. Programació d'unitats formatives
  1. UF1 - Desenvolupament de programari
   1. Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació
   2. Continguts
   3. Activitats d'ensenyament i aprenentatge
    1. Nucli formatiu 1 - Desenvolupament de programari
     1. AEA1- Git
     2. AEA2- IDE
     3. AEA3- Conceptes de programari
     4. AEA4- Exàmen
   4. Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa
    1. Relació entre instruments d’avaluació i RAs
    2. Avaluació
    3. Estratègies de recuperació de segona convocatòria
   5. Espais, equipaments i recursos
  2. UF2 - Optimització del programari
   1. Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació
   2. Continguts
   3. Activitats d'ensenyament i aprenentatge
    1. Nucli formatiu 1 - Disseny i realització de proves
     1. AEA1- Disseny i realització de proves
     2. AEA2- Documentació i optimització
   4. Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa
    1. Relació entre instruments d’avaluació i RAs
    2. Avaluació
    3. Estratègies de recuperació de segona convocatòria
   5. Espais, equipaments i recursos
  3. UF3 - Introducció al disseny orientat a objectes
   1. Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació
   2. Continguts
   3. Activitats d'ensenyament i aprenentatge
    1. Nucli formatiu 1 - Introducció al disseny orientat a objectes
     1. AEA1- Elaboració de diagrames de classes
     2. AEA2- Elaboració de diagrames de comportament
     3. AEA2- Projecte de disseny
   4. Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa
    1. Relació entre instruments d’avaluació i RAs
    2. Avaluació
    3. Estratègies de recuperació de segona convocatòria
   5. Espais, equipaments i recursos
 7. Bibliografia
  1. Git
  2. General

Justificació

FAMÍLIA: Informàtica i comunicacions
CICLE: Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma GS
MÒDUL PROFESSIONAL: Entorns de desenvolupament CODI: MP05
HORES TOTALS: 66 HLLD: 0

Relació d'unitats formatives i nuclis formatius

Unitats formatives

MP05: Entorns de desenvolupament (66+0 h = 66 h)
Unitats FormativesHores mín. + HLLDDuradaData in.Data fin.
UF1: Desenvolupament de programari 20 + 0 20 20-09-2021 26-11-2021
UF2: Optimització del programari 20 + 0 20 27-11-2021 18-02-2022
UF3: Introducció al disseny orientat a objectes 26 + 0 26 19-02-2022 27-5-2022

Nuclis formatius

UF 1: Desenvolupament de programari (20 h)
Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge
NF 1 - Desenvolupament de programari 20 1, 2, 12
UF 2: Optimització del programari (20 h)
Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge
NF 1 - Disseny i realització de proves 20 1, 2
UF 3: Introducció al disseny orientat a objectes (26 h)
Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge
NF 1 - Introducció al disseny orientat a objectes 26 1, 2, 12

Estratègies metodològiques i organitzacio del Mòdul

Organització del Mòdul

El M05 és un mòdul que es realitzarà íntegrament a segon curs de DAM. La distribució d'hores serà la següent:

Hores del Mòdul h. totals
Primer 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 66
Segon 0
Setmana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 66

Distribució de les UFs

L'ordre en què es faran les UFs és seqüencial.

UF1 UF2 UF3

Així doncs, la distribució de les UFs per setmana queda de la manera següent:

Hores del Mòdul h. totals
UF1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
UF2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
UF3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26
Setmana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 66

Si relacionem aquestes hores amb els nuclis formatius i AEAs ens queda la distribució següent:

Hores del Mòdul h. totals
UF1-NF1-AEA1 2 2 2 2 8
UF1-NF1-AEA2 2 2 2 2 2 10
UF1-NF1-AEA3 2 2
UF1-NF1-AEA4 0
UF2-NF1-AEA1 2 2 2 2 2 2 12
UF2-NF1-AEA2 2 2 2 2 8
UF3-NF1-AEA1 2 2 2 2 2 2 12
UF3-NF1-AEA2 2 2 4
UF3-NF1-AEA3 2 2 2 2 8
Setmana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 64

Hores de lliure disposició

El mòdul M05 no té hores de lliure disposició


Avaluació i qualificació del MP

Qualificació del mòdul

Per superar el Mòdul professional cal haver superat independentment les 3 unitats formatives.

La nota del mòdul serà una mitjana ponderada de les notes de les unitats formatives, segons la durada en hores:

QM05=0.33QUF1+0.33QUF2+0.43QUF3Q_{M05} = 0.33 \cdot Q_{UF1} + 0.33 \cdot Q_{UF2} + 0.43 \cdot Q_{UF3} \\

Normes de conducta bàsica

L'actitud de treball apropiada, respecte als companys i al centre, ús de les metodologies impartides pel professor i altres normes de conducta bàsiques se suposaran bones per defecte i no formaran part de l'avaluació ni se'n prendran registres diaris. Que un alumne se salta reiteradament alguna d'aquestes normes bàsiques de conducta pot implicar que suspengui la UF i se'n farà constar constar com a causa les faltes de conducta bàsica.

Així mateix, l'assistència i puntualitat es donen per suposades. Les faltes d'assistència o retards que superin el 20% de les hores d'una UF implicaran que l'alumne suspengui la UF.

Estratègies de recuperació de segona convocatòria

Per superar el Mòdul professional cal haver superat independentment les 6 unitats formatives. Quan una UF no ha estat superada amb almenys una qualificació de 5 durant la convocatòria ordinària, l'alumne té dret a presentar-se a la segona convocatòria.
El detall de com recuperar cada una de les UFs està especificat dins de l'apartat Estratègies de recuperació de segona convocatòria de la UF en qüestió.


Espais, equipaments i recursos

Per tal de realizar les diferents activitats es necessita una aula amb ordinadors que haurà de constar de:

A més a més, seria important que el mobiliari estigués adaptat perquè els alumnes puguin tenir una posició coporal correcta al treballar amb l'ordinador.


Programació d'unitats formatives

UF1 - Desenvolupament de programari

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 1. Reconeix els elements i les eines que intervenen en el desenvolupament d'un programa informàtic, analitzant les seves característiques i les fases en què actuen fins arribar a la seva posada en funcionament.
  1. Identifica la relació dels programes amb els components del sistema informàtic: memòria, processador, perifèrics, entre d'altres.
  2. Identifica les fases de desenvolupament d'una aplicació informàtica
  3. Diferencia els conceptes de codi font, objecte i executable.
  4. Reconeix les característiques de la generació de codi intermedi per a la seva execució en màquines virtuals.
  5. Classifica els llenguatges de programació.
  6. Avalua la funcionalitat oferta per les eines utilitzades en programació.
 2. Avalua entorns de desenvolupament integrat analitzant les seves característiques per editar codi font i generar executable.
  1. Instal·la entorns de desenvolupament, propietaris i lliures.
  2. Afegeix i elimina mòduls en l'entorn de desenvolupament.
  3. Personalitza i automatitza l'entorn de desenvolupament.
  4. Configura el sistema d'actualització de l'entorn de desenvolupament.
  5. Genera executables a partir de codi font de diferents llenguatges en un mateix entorn de desenvolupament.
  6. Genera executables a partir d'un mateix codi font amb diversos entorns de desenvolupament.
  7. Identifica les característiques comunes i específiques de diversos entorns de desenvolupament.

Continguts

 1. Desenvolupament de programari
  1. Concepte de programa informàtic
  2. Codi font, codi objecte i codi executable; màquines virtuals.
  3. Tipus de llenguatges de programació.
  4. Característiques dels llenguatges més difosos.
  5. Fases del desenvolupament d'una aplicació: anàlisi, disseny, codificació, proves, documentació, manteniment i explotació, entre d'altres.
  6. Procés d'obtenció de codi executable a partir del codi font; eines implicades.
 2. Instal·lació i ús d'entorns de desenvolupament
  1. Funcions d'un entorn de desenvolupament.
  2. Instal·lació d'un entorn de desenvolupament.
  3. Ús bàsic d'un entorn de desenvolupament.
  4. Edició de programes.
  5. Generació d'executables

Activitats d'ensenyament i aprenentatge

Nucli formatiu 1 - Desenvolupament de programari

NF1.- Desenvolupament de programari (22 h)
Activitats d'Ensenyament i Aprenentatge RA Continguts Avaluació
CA Instruments d’Avaluació
AEA1- Git 8h 2 2.1, 2.3
Git
 • Motivació i introducció 02:00
 • Fluxe bàsic 02:00
 • BackTrack i Conflictes 02:00
 • Branques 02:00
AEA2- IDE 10h 2 2
IDE
 • Config IDE 00:00
 • Debug 04:00
 • Gradle 04:00
 • Fast Coding 02:00
AEA3- Conceptes de programari 2h 1 1
Teoria sobre la programació
 • Conceptes de programari 02:00
AEA4- Exàmen 2h 12 1.*, 2.* 1.*, 2.*
 • EUF1NF1AE4
 • Exàmen 02:00

Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa

Aquesta unitat formativa consta dels instruments d'avaluació següents:

Relació entre instruments d’avaluació i RAs

EUF1NF1AE4
RA1 1
RA2 2

Avaluació

La qualificació de la UF es podrà calcular amb les fórmules següents:

Qualificació segons instruments d'avaluació:

QUF1=QEUF1NF1AE41Q_{UF1} = Q_{EUF1NF1AE4} \cdot 1 \\

Estratègies de recuperació de segona convocatòria

Per tal de recuperar la UF es farà una prova amb exercicis avaluatius on s'avaluaran tots els RAs de la UF.

Espais, equipaments i recursos

Per tal de realizar les diferents activitats es necessita una aula amb ordinadors que haurà de constar de:

A més a més, seria important que el mobiliari estigués adaptat perquè els alumnes puguin tenir una posició coporal correcta al treballar amb l'ordinador.


UF2 - Optimització del programari

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 1. Verifica el funcionament de programes dissenyant i realitzant proves.
  1.1. Identifica els diferents tipus de proves.
  1.2. Defineix casos de prova.
  1.3. Identifica les eines de depuració i prova d'aplicacions ofertes per l'entorn de desenvolupament.
  1.4. Utilitza eines de depuració per definir punts de ruptura i seguiment.
  1.5. Utilitza les eines de depuració per examinar i modificar el comportament d'un programa en temps d'execució.
  1.6. Efectua proves unitàries de classes i funcions.
  1.7. Implementa proves automàtiques.
  1.8. Documenta les incidències detectades.
 2. Optimitza codi emprant les eines disponibles en l'entorn de desenvolupament
  2.1. Identifica els patrons de refacció més usuals.
  2.2. Elabora les proves associades a la refacció.
  2.3. Revisa el codi font utilitzant un analitzador de codi.
  2.4. Identifica les possibilitats de configuració d'un analitzador de codi.
  2.5. Aplica patrons de refacció amb les eines que proporciona l'entorn de desenvolupament.
  2.6. Realitza el control de versions integrat en l'entorn de desenvolupament.
  2.7. Utilitza eines de l'entorn de desenvolupament per documentar les classes

Continguts

 1. Disseny i realització de proves
  1.1. Planificació de proves.
  1.2. Tipus de proves: funcionals, estructurals, regressió ….
  1.3. Procediments i casos de prova.
  1.4. Proves de codi: cobriment, valors límit, classes d'equivalència, …
  1.5. Proves unitàries; eines.
 2. Documentació i optimització
  2.1. Refacció. Concepte. Limitacions. Patrons de refacció més usuals.
  2.2. Proves i refacció. Eines d'ajuda a la refacció.
  2.3. Control de versions. Estructura de les eines de control de versions.
  2.4. Dipòsit. Eines de control de versions.
  2.5. Documentació. Ús de comentaris. Alternatives

Activitats d'ensenyament i aprenentatge

Nucli formatiu 1 - Disseny i realització de proves

NF1.- Disseny i realització de proves (20 h)
Activitats d'Ensenyament i Aprenentatge RA Continguts Avaluació
CA Instruments d’Avaluació
AEA1- Disseny i realització de proves 12h 1 1.* 1.*
 • PUF2NF1AE1
Testing
 • Introducció 02:00
 • Testing 06:00
 • CICD 02:00
 • Practica PUF2NF1AE1 02:00
AEA2- Documentació i optimització 8h 2 2 1.*, 2.*
 • EUF2NF1AE1
Documentació i optimització
 • Excepcions 06:00
 • Lint 02:00

Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa

Aquesta unitat formativa consta dels instruments d'avaluació següents:

Relació entre instruments d’avaluació i RAs

EUF2NF1AE1 PUF2NF1AE1 PUF2NF1AE2
RA1 1 1 1

Avaluació

La qualificació de la UF es podrà calcular amb les fórmules següents:

Qualificació segons instruments d'avaluació:

QUF1=QEUF2NF1AE10.5+QPUF2NF1AE10.5+Q_{UF1} = Q_{EUF2NF1AE1} \cdot 0.5 + Q_{PUF2NF1AE1} \cdot 0.5 + \\

Si QEUF2NF1AE1<=4.5Q_{EUF2NF1AE1} <= 4.5 , QUF1Q_{UF1} serà la de QEUF2NF1AE1Q_{EUF2NF1AE1}

Estratègies de recuperació de segona convocatòria

Per tal de recuperar la UF es farà una prova amb exercicis avaluatius on s'avaluaran tots els RAs de la UF.

Espais, equipaments i recursos

Per tal de realizar les diferents activitats es necessita una aula amb ordinadors que haurà de constar de:

A més a més, seria important que el mobiliari estigués adaptat perquè els alumnes puguin tenir una posició coporal correcta al treballar amb l'ordinador.


UF3 - Introducció al disseny orientat a objectes

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 1. Genera diagrames de classes valorant la seva importància en el desenvolupament d'aplicacions i emprant les eines disponibles en l'entorn.
  1.1. Identifica els conceptes bàsics de la programació orientada a objectes.
  1.2. Instal·la el mòdul de l'entorn de desenvolupament integrat que permet la utilització de diagrames de classes.
  1.3. Identifica les eines per a l'elaboració de diagrames de classes.
  1.4. Interpreta el significat de diagrames de classes.
  1.5. Traça diagrames de classes a partir de les especificacions de les mateixes.
  1.6. Genera codi a partir d'un diagrama de classes.
  1.7. Genera un diagrama de classes mitjançant enginyeria inversa
 2. Genera diagrames de comportament valorant la seva importància en el desenvolupament d'aplicacions i emprant les eines disponibles en l'entorn
  2.1. Identifica els diferents tipus de diagrames de comportament.
  2.2. Reconeix el significat dels diagrames de casos d'ús.
  2.3. Interpreta diagrames d'interacció.
  2.4. Elabora diagrames d'interacció senzills.
  2.5. Interpreta el significat de diagrames d'activitats.
  2.6. Elabora diagrames d'activitats senzills.
  2.7. Interpreta diagrames d'estats.
  2.8. Planteja diagrames d'estats senzills.

Continguts

 1. Elaboració de diagrames de classes
  1.1. Classes. Atributs, mètodes i visibilitat
  1.2. Objectes. Instanciació.
  1.3. Relacions. Herència, composició, agregació.
  1.4. Notació dels diagrames de classes.
 2. Elaboració de diagrames de comportament
  2.1. Tipus. Camp d'aplicació.
  2.2. Diagrames de casos d'ús. Actors, escenari, relació de comunicació.
  2.3. Diagrames de seqüència. Línia de vida d'un objecte, activació, enviament de missatges.
  2.4. Diagrames de col·laboració. Objectes, missatges.

Activitats d'ensenyament i aprenentatge

Nucli formatiu 1 - Introducció al disseny orientat a objectes

NF1.- Introducció al disseny orientat a objectes (24 h)
Activitats d'Ensenyament i Aprenentatge RA Continguts Avaluació
CA Instruments d’Avaluació
AEA1- Elaboració de diagrames de classes 12h 1 1
Elaboració de diagrames de classes
 • Diagrames de classes 12:00
AEA2- Elaboració de diagrames de comportament 4h 2 2
Elaboració de diagrames de comportament
 • Diagrames de casos d'us 04:00
AEA2- Projecte de disseny 8h 12 12 12
 • EUF3NF1AE3
 • PUF3NF1AE3
 • Exàmen EUF3NF1AE3 02:00
 • Projecte de disseny PUF3NF1AE3 06:00

Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa

Aquesta unitat formativa consta dels instruments d'avaluació següents:

Relació entre instruments d’avaluació i RAs

PUF3NF1AE1 EUF3NF1AE1
RA1 1 1

Avaluació

La qualificació de la UF es podrà calcular amb les fórmules següents:

Qualificació segons instruments d'avaluació:

QUF1=QPUF3NF1AE10.5+QEUF3NF1AE10.5+Q_{UF1} = Q_{PUF3NF1AE1} \cdot 0.5 + Q_{EUF3NF1AE1} \cdot 0.5 + \\

Si QEUF3NF1AE1<=4.5Q_{EUF3NF1AE1} <= 4.5 , QUF1Q_{UF1} serà la de QEUF3NF1AE1Q_{EUF3NF1AE1}

Estratègies de recuperació de segona convocatòria

Per tal de recuperar la UF es farà una prova amb exercicis avaluatius on s'avaluaran tots els RAs de la UF.

Espais, equipaments i recursos

Per tal de realizar les diferents activitats es necessita una aula amb ordinadors que haurà de constar de:

A més a més, seria important que el mobiliari estigués adaptat perquè els alumnes puguin tenir una posició coporal correcta al treballar amb l'ordinador.


Bibliografia

Git

General