Diagrames de classe

Representa en UML el nom, atibuts i funcions de les classes. També les relacions si es defineixen.

Diagrames de Domini

 1. Un empleat dirigeix un departament.

 2. Un vol vola a una ciutat i des d'una ciutat.

 3. Un empleat pot tenir a càrrec (o dirigir) fins a tres empleats.

 4. Una botiga té clients, si eliminem la botiga, els clients deixen d’existir, també pot tenir productes, aquests no s’eliminarien si desapareix la botiga

 5. Modelitzarem les persones que tenen relació amb un Institut. D’aquestes persones ens interessa conèixer el seu dni, nom i adreça. Dels professors guardarem el seu sou, dels alumnes el curs actual (pot ser, primer o segon), i dels empleats no docents (s’anomena personal PAS) desarem el seu càrrec.
  Els cursos tenen un professor i màxim 7.
  Els cursos poden tenir fins a 30 alumnes. Contemplarem el cas que no en tingui cap

 6. Volem crear una aplicació per gestionar les peticions de canvi del software (noves funcionalitats, correcció de bugs…).
  El client pot crear “Tasques”. Aquestes tasques s’assignen a un empleat (rolls: Analista, Developer, Tester), Tenen una prioritat (ex: crítica, alta, mitja, baixa), descripció, data d’obertura, data de finalització i data d’últim canvi d’estat.
  A part, podem tenir observadors de la tasca (qualsevol membre de l’equip, sigui quin sigui el rol).
  La tasca pot estar en diferents estats: “Pendent d’informació”, “En curs”, “Finalitzada”…