Sumari

 1. Justificació
 2. Relació d'unitats formatives i nuclis formatius
  1. Unitats formatives
  2. Nuclis formatius
 3. Estragècies metodològiques i organitzacio del Mòdul
  1. Organització del Mòdul
   1. Distribució de les UFs
 4. Avaluació i qualificació del MP
  1. Qualificació del mòdul
 5. Programació d'unitats formatives
  1. UF1 - Llenguatges de marques
   1. Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació
   2. Continguts
   3. Activitats d'ensenyament i aprenentatge
    1. Nucli formatiu 1 - Llenguatges de màrques
     1. AEA1- Llenguatges de màrques
     2. AEA2- Validació d'XMLs: XSD
    2. Nucli formatiu 2 - Creació d'una pàgina Web: Html i CSS
     1. AEA1- Html
     2. AEA2- Css
   4. Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa
  2. UF2 - Àmbits d’aplicació de l’XML
   1. Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació
   2. Continguts
   3. Activitats d'ensenyament i aprenentatge
    1. Nucli formatiu 1 - Creació i publicació d'una pàgina web
     1. AEA1- Html Microdata
     2. AEA2- Css
     3. AEA3- Generadors de webs estàtiques
     4. AEA4- Crea i publica una pàgina web - Pràctica P1
   4. Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa

Justificació

FAMÍLIA: Informàtica i comunicacions
CICLE: Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma - Videojocs GS
MÒDUL PROFESSIONAL: Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació CODI: MP04
HORES TOTALS: 142 HLLD: 0

Relació d'unitats formatives i nuclis formatius

Unitats formatives

MP04: Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació (142+0 h = 142 h)
Unitats FormativesHores mín. + HLLDDuradaData in.Data fin.
UF1: Llenguatges de marques 45 + 0 45 19-09-2019 8-3-2020
UF2: Àmbits d’aplicació de l’XML 27 + 0 27 9-3-2020 3-6-2020
UF3: Sistemes de gestió empresarial 27 + 0 27 12-09-2018 31-5-2019

Nuclis formatius

UF 1: Llenguatges de marques (45 h)
Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge
NF 1 - Llenguatges de màrques 16 1, 3
NF 2 - Creació d'una pàgina Web: Html i CSS 22 2
UF 2: Àmbits d’aplicació de l’XML (27 h)
Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge
NF 1 - Creació i publicació d'una pàgina web 20 1, 2, 3
UF 3: Sistemes de gestió empresarial (27 h)
Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge
NF 1 - Sistemes de gestió empresarial 27 1

Estragècies metodològiques i organitzacio del Mòdul

Organització del Mòdul

Hores del Mòdul h. totals
Primer 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 116
Segon 0
Setmana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 116

Distribució de les UFs

UF1 UF2
UF3  

Així doncs, la distribució de les UFs per setmana queda de la manera següent:

Hores del Mòdul h. totals
UF1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38
UF2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
UF3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33
Setmana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 91

Si relacionem aquestes hores amb els nuclis formatius i AEAs ens queda la distribució següent:

Hores del Mòdul h. totals
UF1-NF1-AEA1 2 2 2 2 2 1 11
UF1-NF1-AEA2 1 2 2 5
UF1-NF2-AEA1 2 2 1 5
UF1-NF2-AEA2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17
UF2-NF1-AEA1 2 2
UF2-NF1-AEA2 2 2 2 2 2 10
UF2-NF1-AEA3 2 2 4
UF2-NF1-AEA4 2 2 4
UF3-NF1-AEA1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27
Setmana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 85

Avaluació i qualificació del MP

Qualificació del mòdul

Per superar el Mòdul professional cal haver superat independentment les 4 unitats formatives.

La nota del mòdul serà una mitjana ponderada de les notes de les unitats formatives, segons la durada en hores:

QM07=0.45QUF1+0.27QUF2+0.27QUF3Q_{M07} = 0.45 \cdot Q_{UF1} + 0.27 \cdot Q_{UF2} + 0.27 \cdot Q_{UF3}

Programació d'unitats formatives

UF1 - Llenguatges de marques

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 1. Reconeix les característiques de llenguatges de marques analitzant-ne i interpretant-ne fragments de codi.
  1. Identifica les característiques generals dels llenguatges de marques.
  2. Reconeix els avantatges que proporcionen en el tractament de la informació.
  3. Classifica els llenguatges de marques i n’identifica els més rellevants.
  4. Diferencia els àmbits d’aplicació dels llenguatges de marques.
  5. Reconeix la necessitat i els àmbits específics d’aplicació d’un llenguatge de marques de propòsit general.
  6. Analitza les característiques pròpies del llenguatge d’etiquetatge extensible (extensible markup language o XML).
  7. Identifica l’estructura d’un document XML i les seves regles sintàctiques.
  8. Contrasta la necessitat de crear documents XML ben formats i la influència en el seu processament.
  9. Identifica els avantatges que aporten els espais de noms.
 2. Utilitza llenguatges de marques per a la transmissió d’informació a través del web analitzant l’estructura dels documents i identificant-ne els elements.
  1. Identifica i classifica els llenguatges de marques relacionats amb el web i les seves diferents versions.
  2. Analitza l’estructura d’un document HTML (llenguatge d’etiquetatge d’hipertext) i identifica les seccions que el componen.
  3. Reconeix la funcionalitat de les principals etiquetes i atributs del llenguatge HTML.
  4. Estableix les semblances i diferències entre els llenguatges HTML i XHTML.
  5. Reconeix la utilitat d’XHTML en els sistemes de gestió d’informació.
  6. Utilitza eines en la creació del web.
  7. Identifica els avantatges que aporta l’ús de fulls d’estil.
  8. Aplica fulls d’estil.
 3. Estableix mecanismes de validació per a documents XML utilitzant mètodes per definir-ne la sintaxi i
  l’estructura.
  1. Estableix la necessitat de descriure la informació transmesa en els documents XML i les seves regles.
  2. Identifica les tecnologies relacionades amb la definició de documents XML.
  3. Analitza l’estructura i la sintaxi específica utilitzada en la descripció.
  4. Crea descripcions de documents XML.
  5. Utilitza descripcions en l’elaboració i validació de documents XML.
  6. Associa les descripcions de documents XML amb els documents XML.
  7. Utilitza eines específiques de validació.
  8. Documenta les descripcions de documents XML.

Continguts

 1. Reconeixement de les característiques de llenguatges de marques:
  1. Classificació.
  2. XML: estructura i sintaxi.
  3. Etiquetes.
  4. Eines d’edició.
  5. Elaboració de documents XML ben formats.
  6. Utilització d’espais de noms en XML.
 2. Utilització de llenguatges de marques en entorns web:
  1. Identificació d’etiquetes i atributs d’HTML.
  2. XHTM: diferències sintàctiques i estructurals amb HTML.
  3. Versions de HTML i d’XHTML.
  4. Eines de disseny web.
  5. Fulls d’estil.
 3. Definició d’esquemes i vocabularis en XML:
  1. Utilització de mètodes de definició de documents XML.
  2. Creació de descripcions.
  3. Associació amb documents XML.
  4. Validació.
  5. Eines de creació i validació

Activitats d'ensenyament i aprenentatge

Nucli formatiu 1 - Llenguatges de màrques

NF1.- Llenguatges de màrques (16 h)
Activitats d'Ensenyament i Aprenentatge RA Continguts Avaluació
CA Instruments d’Avaluació
AEA1- Llenguatges de màrques 11h 1 1.* 1.1-9
 • Exercicis avaluatius PE1_NF1
Treballar amb els llenguatges de màrques més usats
 • Exercici introductori als llenguatges de màrques 01:00
 • XML 03:00
 • JSon 02:00
 • Yaml 01:00
 • Markdown 01:00
 • Exàmen 02:00
 • Correxió exàmen 01:00
AEA2- Validació d'XMLs: XSD 5h 3 3 3.*
 • Pràctica P_XSD
Coneixer el XSD sense entrar-hi en detall.
 • Explicació XSD 00:30
 • Pràctica XSD P_XSD 04:30

Nucli formatiu 2 - Creació d'una pàgina Web: Html i CSS

NF2.- Creació d'una pàgina Web: Html i CSS (24 h)
Activitats d'Ensenyament i Aprenentatge RA Continguts Avaluació
CA Instruments d’Avaluació
AEA1- Html 5h 2 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 2.*
 • PE_HtmlCss
Creació i publicació d'una petita web amb HTML (sense estils)
 • introducció al HTML 00:30
 • primera pàgina HTML 01:00
 • publicar a GitLab 00:30
 • formularis 01:00
 • creació de l'estructura d'una web usant HTML 02:00
AEA2- Css 19h 2 2.1, 2.4, 2.5
Creació i publicació d'una petita web amb HTML i CSS. TODO: revisar hores
 • todo 01:00
 • introducció als CSS 00:30
 • text i fonts 02:30
 • box-properties, margin, paddings i border 01:00
 • background 02:00
 • flux - float 01:00
 • flux - flexbox 02:00
 • mediaqueries 02:00
 • flux - css-grid 02:00
 • display - block/inline 01:00
 • position - relative, absolute, fixed, sticky 02:00
 • examen PE_HtmlCss 02:00
 • potser sass 00:00

Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa

Aquesta unitat formativa consta dels instruments d'avaluació següents:

QUF1=QPRACTIQUES0.4+QEXAMENS0.6Q_{UF1} = Q_{PRACTIQUES} \cdot 0.4 + Q_{EXAMENS} \cdot 0.6\\

##


UF2 - Àmbits d’aplicació de l’XML

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 1. Genera canals de continguts analitzant i utilitzant tecnologies de sindicació.
  1. Identifica els avantatges que aporta la sindicació de continguts en la gestió i transmissió de la informació.
  2. Defineix els àmbits d’aplicació de la sindicació de continguts.
  3. Analitza les tecnologies en què es basa la sindicació de continguts.
  4. Identifica l’estructura i la sintaxi d’un canal de continguts.
  5. Crea i valida canals de continguts.
  6. Comprova la funcionalitat i l’accés als canals de continguts.
  7. Utilitza eines específiques com a agregadors i directoris de canals.
 2. Realitza conversions sobre documents XML utilitzant tècniques i eines de processament.
  1. Identifica la necessitat de la conversió de documents XML.
  2. Estableix àmbits d’aplicació de la conversió de documents XML.
  3. Analitza les tecnologies implicades i el seu mode de funcionament.
  4. Descriu la sintaxi específica utilitzada en la conversió i adaptació de documents XML.
  5. Crea especificacions de conversió.
  6. Identifica i caracteritza eines específiques relacionades amb la conversió de documents XML.
  7. Realitza conversions amb diferents formats de sortida.
  8. Documenta i depura les especificacions de conversió.
 3. Gestiona informació en format XML analitzant i utilitzant tecnologies d’emmagatzematge i llenguatges de
  consulta.
  1. Identifica els principals mètodes d’emmagatzematge de la informació utilitzada en documents XML.
  2. Identifica els inconvenients d’emmagatzemar informació en format XML.
  3. Estableix tecnologies eficients d’emmagatzematge d’informació en funció de les seves característiques.
  4. Utilitza sistemes gestors de bases de dades relacionals en l’emmagatzematge d’informació en format XML.
  5. Utilitza tècniques específiques per crear documents XML a partir d’informació emmagatzemada en bases dedades relacionals.
  6. Identifica les característiques dels sistemes gestors de bases de dades natives XML.
  7. Instal·la i analitza sistemes gestors de bases de dades natives XML.
  8. Utilitza tècniques per gestionar la informació emmagatzemada en bases de dades natives XML.
  9. Identifica llenguatges i eines per al tractament i emmagatzematge d’informació i la seva inclusió endocuments XML.

Continguts

 1. Aplicació dels llenguatges de marques a la sindicació de continguts:
  1. Àmbits d’aplicació.
  2. Estructura dels canals de continguts.
  3. Tecnologies de creació de canals de continguts.
  4. Validació.
  5. Directoris de canals de continguts.
  6. Agregació.
 2. Conversió i adaptació de documents XML:
  1. Tècniques de transformació de documents XML.
  2. Descripció de l’estructura i de la sintaxi.
  3. Utilització de plantilles. Utilització d’eines de processament.
  4. Elaboració de documentació.
 3. Emmagatzematge d’informació:
  1. Sistemes d’emmagatzematge d’informació.
  2. Inserció i extracció d’informació en XML.
  3. Tècniques de recerca d’informació en documents XML.
  4. Llenguatges de consulta i manipulació.
  5. Dipòsit XML natiu.
  6. Eines de tractament i emmagatzematge d’informació en format XML.

Activitats d'ensenyament i aprenentatge

Nucli formatiu 1 - Creació i publicació d'una pàgina web

NF1.- Creació i publicació d'una pàgina web (26 h)
Activitats d'Ensenyament i Aprenentatge RA Continguts Avaluació
CA Instruments d’Avaluació
AEA1- Html Microdata 2h 1 1.* 1*, 2.*, 3.*
 • Pràctica P1
 • Prova escrita PE1
 • Explicació microdata
 • Exercicis microdata
AEA2- Css 10h 2 2.*
 • Explicació i exercicis de Flexbox
 • Explicació i exercicis de GridLayout
 • Explicació i exercicis de mediaqueries
 • Introducció a llibreries d'estil
AEA3- Generadors de webs estàtiques 4h 3 3.*
 • Explicació Jekyll
 • Exercicis Jekyll
AEA4- Crea i publica una pàgina web - Pràctica P1 10h 3 1.*, 2.*, 3.*
 • Elaboració de la pràctica P1

Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa

Aquesta unitat formativa consta dels instruments d'avaluació següents:

QUF1=QPRACTIQUES0.4+QEXAMENS0.6Q_{UF1} = Q_{PRACTIQUES} \cdot 0.4 + Q_{EXAMENS} \cdot 0.6\\

##