Programació didàctica - DAM M03
ITB
Curs 2021-2022

Sumari

 1. Justificació
 2. Relació d'unitats formatives i nuclis formatius
  1. Unitats formatives
  2. Nuclis formatius
 3. Estratègies metodològiques i organitzacio del Mòdul
  1. Organització del Mòdul
   1. Distribució de les UFs
   2. Hores de lliure disposició
 4. Avaluació i qualificació del MP
  1. Qualificació del mòdul
  2. Normes de conducta bàsica
  3. Estratègies de recuperació de segona convocatòria
 5. Espais, equipaments i recursos
  1. Programari
 6. Programació d'unitats formatives
  1. UF1 - Programació estructurada
   1. Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació
   2. Continguts
   3. Activitats d'ensenyament i aprenentatge
    1. Nucli formatiu 1 - Introducció a la programació
     1. AEA1- Dades i variables
     2. AEA2- Estructures de selecció
     3. AEA3- Estructures iteratíves
     4. AEA4- Dades complexes
     5. AEA5- Exàmen
   4. Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa
    1. Relació entre instruments d’avaluació i RAs
    2. Avaluació
    3. Estratègies de recuperació de segona convocatòria
   5. Espais, equipaments i recursos
  2. UF2 - Disseny modular
   1. Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació
   2. Continguts
   3. Activitats d'ensenyament i aprenentatge
    1. Nucli formatiu 1 - Disseny modular
     1. AEA1- Funcions
   4. Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa
    1. Relació entre instruments d’avaluació i RAs
    2. Avaluació
    3. Estratègies de recuperació de segona convocatòria
   5. Espais, equipaments i recursos
  3. UF3 - Fonaments de gestió de fitxers
   1. Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació
   2. Continguts
   3. Activitats d'ensenyament i aprenentatge
    1. Nucli formatiu 1 - Fonaments de gestió de fitxers
     1. AEA1- Fonaments de gestió de fitxers
   4. Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa
    1. Relació entre instruments d’avaluació i RAs
    2. Avaluació
    3. Estratègies de recuperació de segona convocatòria
   5. Espais, equipaments i recursos
  4. UF4 - Programació orientada a objectes (POO)
   1. Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació
   2. Continguts
   3. Activitats d'ensenyament i aprenentatge
    1. Nucli formatiu 1 - Programació orientada a objectes (POO)
     1. AEA1- Programació orientada a objectes (POO)
   4. Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa
    1. Relació entre instruments d’avaluació i RAs
    2. Avaluació
    3. Estratègies de recuperació de segona convocatòria
   5. Espais, equipaments i recursos
  5. UF5 - POO. Llibreries de classes fonamentals
   1. Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació
   2. Continguts
   3. Activitats d'ensenyament i aprenentatge
    1. Nucli formatiu 1 - POO. Llibreries de classes fonamentals
     1. AEA1- POO. Llibreries de classes fonamentals
   4. Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa
    1. Relació entre instruments d’avaluació i RAs
    2. Avaluació
    3. Estratègies de recuperació de segona convocatòria
   5. Espais, equipaments i recursos
  6. UF6 - POO. Introducció a la persistència en les BDD
   1. Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació
   2. Continguts
   3. Activitats d'ensenyament i aprenentatge
    1. Nucli formatiu 1 - POO. Introducció a la persistència en les BDD
     1. AEA1- POO. Introducció a la persistència en les BDD
   4. Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa
    1. Relació entre instruments d’avaluació i RAs
    2. Avaluació
    3. Estratègies de recuperació de segona convocatòria
   5. Espais, equipaments i recursos

Justificació

FAMÍLIA: Informàtica i comunicacions
CICLE: Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma GS
MÒDUL PROFESSIONAL: Programació CODI: MP03
HORES TOTALS: 198 HLLD: 0

Relació d'unitats formatives i nuclis formatius

Unitats formatives

MP03: Programació (198+0 h = 198 h)
Unitats FormativesHores mín. + HLLDDuradaData in.Data fin.
UF1: Programació estructurada 74 + 0 74 21-09-2021 22-12-2021
UF2: Disseny modular 39 + 0 39 10-1-2021 18-2-2021
UF3: Fonaments de gestió de fitxers 19 + 0 19 21-2-2021 11-3-2021
UF4: Programació orientada a objectes (POO) 24 + 0 24 14-3-2021 8-4-2021
UF5: POO. Llibreries de classes fonamentals 24 + 0 24 19-4-2021 13-05-2021
UF6: POO. Introducció a la persistència en les BDD 18 + 0 18 16-05-2021 31-05-2021

Nuclis formatius

UF 1: Programació estructurada (74 h)
Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge
NF 1 - Introducció a la programació 74 1, 12
UF 2: Disseny modular (39 h)
Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge
NF 1 - Disseny modular 39 1
UF 3: Fonaments de gestió de fitxers (19 h)
Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge
NF 1 - Fonaments de gestió de fitxers 19 1
UF 4: Programació orientada a objectes (POO) (24 h)
Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge
NF 1 - Programació orientada a objectes (POO) 24 123
UF 5: POO. Llibreries de classes fonamentals (24 h)
Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge
NF 1 - POO. Llibreries de classes fonamentals 24 1234
UF 6: POO. Introducció a la persistència en les BDD (18 h)
Nucli Formatiu Hores Resultats d’aprenentatge
NF 1 - POO. Introducció a la persistència en les BDD 18 123

Estratègies metodològiques i organitzacio del Mòdul

Organització del Mòdul

El M03 és un mòdul que es realitzarà íntegrament a segon curs de DAM. La distribució d'hores serà la següent:

Hores del Mòdul h. totals
Primer 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 198
Segon 0
Setmana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 198

Distribució de les UFs

L'ordre en què es faran les UFs és seqüencial.

UF1 UF2 UF3 UF4 UF5 UF6

Així doncs, la distribució de les UFs per setmana queda de la manera següent:

Hores del Mòdul h. totals
UF1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 74
UF2 4 6 6 6 6 6 5 39
UF3 1 6 6 6 19
UF4 6 6 6 6 24
UF5 6 6 6 6 24
UF6 6 6 6 18
Setmana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 198

Si relacionem aquestes hores amb els nuclis formatius i AEAs ens queda la distribució següent:

Hores del Mòdul h. totals
UF1-NF1-AEA1 6 6 4 16
UF1-NF1-AEA2 2 6 4 12
UF1-NF1-AEA3 2 6 6 14
UF1-NF1-AEA4 6 6 6 6 6 30
UF1-NF1-AEA5 2 2
UF2-NF1-AEA1 4 6 6 6 6 6 5 39
UF3-NF1-AEA1 1 6 6 6 19
UF4-NF1-AEA1 6 6 6 6 24
UF5-NF1-AEA1 6 6 6 6 24
UF6-NF1-AEA1 6 6 6 18
Setmana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 198

Hores de lliure disposició

El mòdul M03 no té hores de lliure disposició


Avaluació i qualificació del MP

Qualificació del mòdul

Per superar el Mòdul professional cal haver superat independentment les 6 unitats formatives.

La nota del mòdul serà una mitjana ponderada de les notes de les unitats formatives, segons la durada en hores:

QM03=0.17QUF1+0.09QUF2+0.04QUF3+0.05QUF4+0.05QUF5+0.04QUF6Q_{M03} = 0.17 \cdot Q_{UF1} + 0.09 \cdot Q_{UF2} + 0.04 \cdot Q_{UF3} + \\ 0.05 \cdot Q_{UF4} + 0.05 \cdot Q_{UF5} + 0.04 \cdot Q_{UF6}

Normes de conducta bàsica

L'actitud de treball apropiada, respecte als companys i al centre, ús de les metodologies impartides pel professor i altres normes de conducta bàsiques se suposaran bones per defecte i no formaran part de l'avaluació ni se'n prendran registres diaris. Que un alumne se salta reiteradament alguna d'aquestes normes bàsiques de conducta pot implicar que suspengui la UF i se'n farà constar constar com a causa les faltes de conducta bàsica.

Així mateix, l'assistència i puntualitat es donen per suposades. Les faltes d'assistència o retards que superin el 20% de les hores d'una UF implicaran que l'alumne suspengui la UF.

Estratègies de recuperació de segona convocatòria

Per superar el Mòdul professional cal haver superat independentment les 6 unitats formatives. Quan una UF no ha estat superada amb almenys una qualificació de 5 durant la convocatòria ordinària, l'alumne té dret a presentar-se a la segona convocatòria.
El detall de com recuperar cada una de les UFs està especificat dins de l'apartat Estratègies de recuperació de segona convocatòria de la UF en qüestió.


Espais, equipaments i recursos

Per tal de realizar les diferents activitats es necessita una aula amb ordinadors que haurà de constar de:

A més a més, seria important que el mobiliari estigués adaptat perquè els alumnes puguin tenir una posició coporal correcta al treballar amb l'ordinador.

Programari

Es necessitarà que els ordinadors tinguin el programari següent:


Programació d'unitats formatives

UF1 - Programació estructurada

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 1. Reconeix l’estructura d’un programa informàtic, identificant i relacionant els elements propis del llenguatgede programació utilitzat.Criteris d’avaluació
  1. Identifica els blocs que componen l’estructura d’un programa informàtic.
  2. Crea projectes de desenvolupament d’aplicacions i utilitza entorns integrats de desenvolupament.
  3. Identifica els diferents tipus de variables i la utilitat específica de cadascun.
  4. Modifica el codi d’un programa per crear i utilitzar variables.
  5. Crea i utilitza constants i literals.
  6. Classifica, reconeix i utilitza en expressions els operadors del llenguatge.
  7. Comprova el funcionament de les conversions de tipus explícites i implícites.
  8. Introdueix comentaris en el codi.
 2. Utilitza correctament tipus de dades simples i compostes emprant les estructures de control adients.Criteris d’avaluació
  1. Descriu els fonaments de la programació.
  2. Escriu algorismes simples.
  3. Analitza i dissenya els possibles algorismes per resoldre problemes.
  4. Escriu i prova programes senzills reconeixent i aplicant els fonaments de la programació.
  5. Utilitza estructures de dades simples i compostes.
  6. Escriu i prova codi que faci ús de les estructures de selecció.
  7. Utilitza correctament les diferents estructures de repetició disponibles.
  8. Reconeix les possibilitats de les sentències de salt.
  9. Realitza operacions bàsiques, compostes i de tractament de caràcters.
  10. Revisa i corregeix els errors apareguts en els programes.
  11. Comenta i documenta adequadament els programes realitzats.
  12. Utilitza un entorn integrat de desenvolupament en la creació i compilació de programes simples.

Continguts

 1. Estructura d’un programa informàtic:
  1. Blocs d’un programa informàtic.
  2. Projectes de desenvolupament d’aplicacions. Entorns integrats de desenvolupament.
  3. Variables. Tipus i utilitat.
  4. Utilització de variables.
  5. Constants. Tipus i utilitat.
  6. Operadors del llenguatge de programació.
  7. Conversions de tipus de dades.
  8. Comentaris al codi.
 2. Tipus de dades simples i compostes. Programació estructurada:
  1. Fonaments de programació.
  2. Introducció a l’algorísmia.
  3. Disseny d’algorismes.
  4. Prova de programes.
  5. Tipus de dades simples i compostes.
  6. Estructures de selecció.
  7. Estructures de repetició.
  8. Estructures de salt.
  9. Tractament de cadenes.
  10. Depuració d’errors.
  11. Documentació dels programes.
  12. Entorns de desenvolupament de programes.

Activitats d'ensenyament i aprenentatge

Nucli formatiu 1 - Introducció a la programació

NF1.- Introducció a la programació (74 h)
Activitats d'Ensenyament i Aprenentatge RA Continguts Avaluació
CA Instruments d’Avaluació
AEA1- Dades i variables 16h 1 1.* 1.*
 • PUF1NF1AE1
Diferents tipus de dades simples (int, double, float i char), les seves operacions, definició de variables i introducció a classes i funcions
 • Introducció 01:00
 • Integers 01:00
 • Float 01:00
 • Booleans 01:00
 • Char 01:00
 • Intro a Strings 01:00
 • Data Classes 02:00
 • Us de funcions 02:00
 • Declaració de funcions 04:00
 • Pràctica PUF1NF1AE1 02:00
AEA2- Estructures de selecció 12h 12 1.*, 2.1-2.6 1.*, 2.1-2.8
 • EUF1NF1AE2
Estructures if, if-else, when
 • if - if/else 02:00
 • when 02:00
 • Exercicis 06:00
 • Exàmen EUF1NF1AE2 02:00
AEA3- Estructures iteratíves 14h 12 1.*, 2.1-2.8 1.*, 2.1-2.8
 • PUF1NF1AE3
while i for
 • while 04:00
 • for 02:00
 • exercicis 06:00
 • Practica PUF1NF1AE3 02:00
AEA4- Dades complexes 30h 12 1.*, 2.* 1.*, 2.*
 • EUF1NF1AE4
Dades complexes
 • List 06:00
 • For-each 02:00
 • Matrius 04:00
 • Exàmen EUF1NF1AE4 02:00
 • List of Classes 04:00
 • Mutable List 06:00
 • Strings 04:00
 • Exercicis generals 02:00
AEA5- Exàmen 2h 12 1.*, 2.* 1.*, 2.*
 • EUF1NF1
Exàmen
 • Exàmen EUF1NF1 02:00

Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa

Aquesta unitat formativa consta dels instruments d'avaluació següents:

Relació entre instruments d’avaluació i RAs

PUF1NF1AE1 EUF1NF1AE2 PUF1NF1AE3 EUF1NF1AE4 EUF1NF1
RA1 1 0.2 0.2 0.2 0.2
RA2 0 0.8 0.8 0.8 0.8

Avaluació

La qualificació de la UF es podrà calcular amb les fórmules següents:

Qualificació segons instruments d'avaluació:

QUF1=QPUF1NF1AE10.05+QEUF1NF1AE20.2+QPUF1NF1AE30.1+QEUF1NF1AE40.25+QEUF1NF10.4Q_{UF1} = Q_{PUF1NF1AE1} \cdot 0.05 + Q_{EUF1NF1AE2} \cdot 0.2 + Q_{PUF1NF1AE3} \cdot 0.1 + \\ Q_{EUF1NF1AE4} \cdot 0.25 + Q_{EUF1NF1} \cdot 0.4\\

Si QEUF1NF1<=4.5Q_{EUF1NF1} <= 4.5 , QUF1Q_{UF1} serà la de QEUF1NF1Q_{EUF1NF1}

Estratègies de recuperació de segona convocatòria

Per tal de recuperar la UF es farà una prova amb exercicis avaluatius on s'avaluaran tots els RAs de la UF.

Espais, equipaments i recursos

Per tal de realizar les diferents activitats es necessita una aula amb ordinadors que haurà de constar de:

A més a més, seria important que el mobiliari estigués adaptat perquè els alumnes puguin tenir una posició coporal correcta al treballar amb l'ordinador.


UF2 - Disseny modular

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 1. Escriu i prova programes senzills reconeixent i aplicant els fonaments de la programació modular
  1. Analitza els conceptes relacionats amb la programació modular.
  2. Analitza els avantatges i la necessitat de la programació modular.
  3. Aplica el concepte d’anàlisi descendent en l’elaboració de programes.
  4. Modula correctament els programes realitzats.
  5. Realitza correctament les crides a funcions i la seva parametrització.
  6. Té en compte l’àmbit de les variables en les crides a les funcions.
  7. Prova, depura, comenta i documenta els programes.
  8. Defineix el concepte de llibreries i la seva utilitat.
  9. Utilitza llibreries en l’elaboració de programes.
  10. Coneix les nocions bàsiques de la recursivitat i les seves aplicacions clàssiques.

Continguts

 1. Programació modular:
  1. Concepte.
  2. Avantatges i inconvenients.
  3. Anàlisi descendent (top down).
  4. Modulació de programes.
  5. Crides a funcions. Tipus i funcionament.
  6. Àmbit de les crides a funcions.
  7. Prova, depuració i comentaris de programes.
  8. Concepte de llibreries.
  9. Ús de llibreries.
  10. Introducció al concepte de recursivitat.

Activitats d'ensenyament i aprenentatge

Nucli formatiu 1 - Disseny modular

NF1.- Disseny modular (39 h)
Activitats d'Ensenyament i Aprenentatge RA Continguts Avaluació
CA Instruments d’Avaluació
AEA1- Funcions 39h 1 1.* 1.*
 • EUF2NF1
 • PUF2NF1AE1
 • Llibreries 04:00
 • Funcions estàtiques 06:00
 • Funcions en classes 06:00
 • Pràctica PUF2NF1AE1 17:00
 • Recusivitat 04:00
 • Exàmen EUF2NF1 02:00

Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa

Aquesta unitat formativa consta dels instruments d'avaluació següents:

Relació entre instruments d’avaluació i RAs

EUF2NF1 PUF2NF1AE1
RA1 1 1

Avaluació

La qualificació de la UF es podrà calcular amb les fórmules següents:

Qualificació segons instruments d'avaluació:

QUF1=QEUF2NF10.5+QPUF2NF1AE10.5+Q_{UF1} = Q_{EUF2NF1} \cdot 0.5 + Q_{PUF2NF1AE1} \cdot 0.5 + \\

Si QEUF2NF1<=4.5Q_{EUF2NF1} <= 4.5 , QUF1Q_{UF1} serà la de QEUF2NF1Q_{EUF2NF1}

Estratègies de recuperació de segona convocatòria

Per tal de recuperar la UF es farà una prova amb exercicis avaluatius on s'avaluaran tots els RAs de la UF.

Espais, equipaments i recursos

Per tal de realizar les diferents activitats es necessita una aula amb ordinadors que haurà de constar de:

A més a més, seria important que el mobiliari estigués adaptat perquè els alumnes puguin tenir una posició coporal correcta al treballar amb l'ordinador.


UF3 - Fonaments de gestió de fitxers

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 1. Dissenya, prova i documenta programes que realitzen diferents operacions sobre fitxers, documentant elprograma i les proves realitzades.
  1. Reconeix els conceptes relacionats amb fitxers.
  2. Reconeix els diferents tipus de fitxers.
  3. Estableix i diferencia les operacions a realitzar sobre els fitxers en el llenguatge de programació emprat.
  4. Utilitza correctament diferents operacions sobre fitxers.
  5. Modula adequadament els programes que gestionen fitxers.
  6. Dissenya, prova i documenta programes simples que gestionen fitxers.

Continguts

 1. Gestió de fitxers:
  1. Concepte i tipus de fitxers.
  2. Operacions sobre fitxers seqüencials i relatius.
  3. Disseny de programes de gestió de fitxers.
  4. Modulació de les operacions sobre fitxers.

Activitats d'ensenyament i aprenentatge

Nucli formatiu 1 - Fonaments de gestió de fitxers

NF1.- Fonaments de gestió de fitxers (19 h)
Activitats d'Ensenyament i Aprenentatge RA Continguts Avaluació
CA Instruments d’Avaluació
AEA1- Fonaments de gestió de fitxers 19h 1 1.* 1.*
 • PUF3NF1AE1
 • EUF3NF1AE1
 • Navegar i crear fitxers 04:00
 • IO Fitxer tipus text 02:00
 • IO Fitxers de dades 02:00
 • Fitxers d'una API 03:00
 • Pràctica PUF3NF1AE1 06:00
 • Exàmen EUF3NF1AE1 02:00

Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa

Aquesta unitat formativa consta dels instruments d'avaluació següents:

Relació entre instruments d’avaluació i RAs

PUF3NF1AE1 EUF3NF1AE1
RA1 1 1

Avaluació

La qualificació de la UF es podrà calcular amb les fórmules següents:

Qualificació segons instruments d'avaluació:

QUF1=QPUF3NF1AE10.5+QEUF3NF1AE10.5+Q_{UF1} = Q_{PUF3NF1AE1} \cdot 0.5 + Q_{EUF3NF1AE1} \cdot 0.5 + \\

Si QEUF3NF1AE1<=4.5Q_{EUF3NF1AE1} <= 4.5 , QUF1Q_{UF1} serà la de QEUF3NF1AE1Q_{EUF3NF1AE1}

Estratègies de recuperació de segona convocatòria

Per tal de recuperar la UF es farà una prova amb exercicis avaluatius on s'avaluaran tots els RAs de la UF.

Espais, equipaments i recursos

Per tal de realizar les diferents activitats es necessita una aula amb ordinadors que haurà de constar de:

A més a més, seria important que el mobiliari estigués adaptat perquè els alumnes puguin tenir una posició coporal correcta al treballar amb l'ordinador.


UF4 - Programació orientada a objectes (POO)

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 1. Escriu i prova programes senzills, reconeixent i aplicant els fonaments de la programació orientada aobjectes.
  Criteris d’avaluació
  1. Defineix objectes a partir de classes predefinides.
  2. Utilitza mètodes i propietats dels objectes.
  3. Escriu crides a mètodes estàtics.
  4. Utilitza paràmetres a la crida a mètodes.
  5. Incorpora i utilitza llibreries d’objectes.
  6. Utilitza constructors.
  7. Distingeix dades estàtiques de dades dinàmiques.
  8. Reconeix els mecanismes de destrucció i/o finalització d’objectes.
  9. Reconeix els mecanismes d’alliberament de memòria.
  10. Utilitza l’entorn integrat de desenvolupament en la creació i compilació de programes simples.
 2. Desenvolupa programes organitzats en classes analitzant i aplicant els principis de la programació orientadaa objectes.Criteris d’avaluació
  1. Reconeix la sintaxi, l’estructura i els components típics d’una classe.
  2. Defineix classes.
  3. Defineix propietats i mètodes.
  4. Crea constructors.
  5. Crea destructors i/o mètodes de finalització.
  6. Desenvolupa programes que instancien i utilitzen objectes de les classes creades anteriorment.
  7. Utilitza mecanismes per controlar la visibilitat de les classes i dels seus membres.
  8. Defineix i utilitza classes heretades.
  9. Crea i utilitza mètodes estàtics.
  10. Crea i utilitza conjunts i llibreries de classes.
 3. Desenvolupa programes aplicant característiques avançades dels llenguatges orientats a objectes i del’entorn de programació.Criteris d’avaluació
  1. Identifica els conceptes d’herència, superclasse i subclasse.
  2. Utilitza modificadors per bloquejar i forçar l’herència de classes i mètodes.
  3. Reconeix la incidència dels constructors en l’herència.
  4. Reconeix la incidència dels destructors i/o mètodes de finalització en l’herència.
  5. Crea classes heretades que sobreescriguin la implementació de mètodes de la superclasse.
  6. Coneix l’existència de l’herència múltiple i els problemes derivats.
  7. Dissenya i aplica jerarquies de classes.
  8. Prova i depura les jerarquies de classes.
  9. Realitza programes que implementin i utilitzin jerarquies de classes.
  10. Comenta i documenta el codi.
  11. Entén, defineix i implementa interfícies.

Continguts

 1. Introducció a la programació orientada a objectes:
  1. Tipus primitius de dades.
  2. Característiques dels objectes.
  3. Definició d’objectes.
  4. Taules de tipus primitius davant de taules d’objectes.
  5. Utilització de mètodes.
  6. Utilització de propietats.
  7. Utilització de mètodes estàtics.
  8. Constructors.
  9. Memòria: gestió dinàmica davant de gestió estàtica; possibilitats del llenguatge.
  10. Destrucció i/o finalització d’objectes i alliberament de memòria.
 2. Desenvolupament de programes organitzats en classes:
  1. Concepte de classe. Estructura i membres.
  2. Creació d’atributs.
  3. Creació de mètodes.
  4. Sobrecàrrega de mètodes.
  5. Creació de constructors.
  6. Creació de destructors i/o mètodes de finalització.
  7. Ús de classes i objectes. Visibilitat.
  8. Conjunts i llibreries de classes.
 3. Utilització avançada de classes en el disseny d’aplicacions:
  1. Composició de classes.
  2. Herència.
  3. Jerarquia de classes: superclasses i subclasses.
  4. Classes i mètodes abstractes i finals.
  5. Sobreescriptura de mètodes.
  6. Herència i constructors/destructors/mètodes de finalització.
  7. Interfícies.

Activitats d'ensenyament i aprenentatge

Nucli formatiu 1 - Programació orientada a objectes (POO)

NF1.- Programació orientada a objectes (POO) (24 h)
Activitats d'Ensenyament i Aprenentatge RA Continguts Avaluació
CA Instruments d’Avaluació
AEA1- Programació orientada a objectes (POO) 24h 123 1.*,2.*,3.* 1.*,2.*,3.*
 • PUF4NF1AE1
 • EUF4NF1AE1
 • Programació orientada a objectes (POO) 06:00
 • Herència 04:00
 • Polimorfisme (Interficies) 04:00
 • Classes abstractes 02:00
 • Pràctica PUF4NF1AE1 06:00
 • Exàmen EUF4NF1AE1 02:00

Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa

Aquesta unitat formativa consta dels instruments d'avaluació següents:

Relació entre instruments d’avaluació i RAs

PUF4NF1AE1 EUF4NF1AE1
RA1 1 1

Avaluació

La qualificació de la UF es podrà calcular amb les fórmules següents:

Qualificació segons instruments d'avaluació:

QUF1=QPUF4NF1AE10.5+QEUF4NF1AE10.5+Q_{UF1} = Q_{PUF4NF1AE1} \cdot 0.5 + Q_{EUF4NF1AE1} \cdot 0.5 + \\

Si QEUF4NF1AE1<=4.5Q_{EUF4NF1AE1} <= 4.5 , QUF1Q_{UF1} serà la de QEUF4NF1AE1Q_{EUF4NF1AE1}

Estratègies de recuperació de segona convocatòria

Per tal de recuperar la UF es farà una prova amb exercicis avaluatius on s'avaluaran tots els RAs de la UF.

Espais, equipaments i recursos

Per tal de realizar les diferents activitats es necessita una aula amb ordinadors que haurà de constar de:

A més a més, seria important que el mobiliari estigués adaptat perquè els alumnes puguin tenir una posició coporal correcta al treballar amb l'ordinador.


UF5 - POO. Llibreries de classes fonamentals

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 1. Escriu programes que manipulin informació seleccionant i utilitzant els tipus avançats de dades facilitats pelllenguatge.Criteris d’avaluació
  1. Escriu programes que utilitzin taules (arrays).
  2. Reconeix les llibreries de classes relacionades amb la representació i manipulació de col·leccions.
  3. Utilitza les classes bàsiques (vectors, llistes, piles, cues, taules de Hash) per emmagatzemar i processarinformació.
  4. Utilitza iteradors per recórrer els elements de les col·leccions.
  5. Reconeix les característiques i els avantatges de cada una de les col·leccions de dades disponibles.
  6. Crea classes i mètodes genèrics.
  7. Utilitza expressions regulars en la recerca de patrons en cadenes de text.
  8. Identifica les classes relacionades amb el tractament de documents XML.
  9. Dissenya programes que realitzen manipulacions sobre documents XML.
 2. Gestiona els errors que poden aparèixer en els programes, utilitzant el control d’excepcions facilitat pelllenguatge.Criteris d’avaluació
  1. Reconeix els mecanismes de control d’excepcions facilitats pel llenguatge.
  2. Implementa la gestió d’excepcions en l’ús de classes facilitades pel llenguatge.
  3. Implementa el llançament d’excepcions en les classes que desenvolupa.
  4. Reconeix la incidència de l’herència en la gestió d’excepcions.
 3. Desenvolupa interfícies gràfiques d’usuari simples, utilitzant les llibreries de classes adequades.Criteris d’avaluació
  1. Utilitza les eines de l’entorn de desenvolupament per crear interfícies gràfiques d’usuari simples.
  2. Programa controladors d’esdeveniments.
  3. Escriu programes que utilitzin interfícies gràfiques per a l’entrada i sortida d’informació.
 4. Realitza operacions bàsiques d’entrada/sortida d’informació, sobre consola i fitxers, utilitzant les llibreries de classes adequades.Criteris d’avaluació
  1. Utilitza la consola per realitzar operacions d’entrada i de sortida d’informació.
  2. Aplica formats en la visualització de la informació.
  3. Reconeix les possibilitats d’entrada/sortida del llenguatge i les llibreries associades.
  4. Utilitza fitxers per emmagatzemar i recuperar informació.
  5. Crea programes que utilitzen diversos mètodes d’accés al contingut dels fitxers.

Continguts

 1. Aplicació de les estructures d’emmagatzematge en la programació orientada a objectes:
  1. Estructures de dades avançades.
  2. Creació d’arrays.
  3. Arrays multidimensionals.
  4. Cadenes de caràcters.
  5. Col·leccions i iteradors.
  6. Classes i mètodes genèrics.
  7. Manipulació de documents XML. Expressions regulars de cerca.
 2. Control d’excepcions:
  1. Captura d’excepcions.
  2. Captura enfront de delegació.
  3. Llançament d’excepcions.
  4. Excepcions i herència.
 3. Interfícies gràfiques d’usuari:
  1. Creació i ús d’interfícies gràfiques d’usuari simples.
  2. Concepte d’esdeveniment. Creació de controladors d’esdeveniments.
  3. Paquets de classes per al disseny d’interfícies.
 4. Lectura i escriptura d’informació:
  1. Tipus de fluxos. Fluxos de bytes i de caràcters.
  2. Classes relatives a fluxos. Utilització de fluxos.
  3. Entrada/sortida. Llibreries associades.
  4. Fitxers de dades. Registres.
  5. Gestió de fitxers.
   1. Modes d’accés.
   2. Lectura/escriptura.
   3. Utilització dels sistemes de fitxers.
   4. Creació i eliminació de fitxers i directoris.

Activitats d'ensenyament i aprenentatge

Nucli formatiu 1 - POO. Llibreries de classes fonamentals

NF1.- POO. Llibreries de classes fonamentals (24 h)
Activitats d'Ensenyament i Aprenentatge RA Continguts Avaluació
CA Instruments d’Avaluació
AEA1- POO. Llibreries de classes fonamentals 24h 1234 1.*, 2.*,3.*,4.* 1.*, 2.*,3.*,4.*
 • PUF5NF1AE1
 • EUF5NF1AE1
 • Map 02:00
 • Set 02:00
 • Lambda i streams 12:00
 • Generics 00:00
 • Regex 02:00
 • Practica PUF5NF1AE1 04:00
 • Exàmen EUF5NF1AE1 02:00

Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa

Aquesta unitat formativa consta dels instruments d'avaluació següents:

Relació entre instruments d’avaluació i RAs

EUF5NF1AE1 EUF5NF1AE2
RA1 1 0
RA2 0 1

Avaluació

La qualificació de la UF es podrà calcular amb les fórmules següents:

Qualificació segons instruments d'avaluació:

QUF1=QPUF5NF1AE10.5+QEUF5NF1AE20.5+Q_{UF1} = Q_{PUF5NF1AE1} \cdot 0.5 + Q_{EUF5NF1AE2} \cdot 0.5 + \\

Si una qualificació individual és inferior a 4.5, la nota no podrà ser superior a 4.5.

Estratègies de recuperació de segona convocatòria

Per tal de recuperar la UF es farà una prova amb exercicis avaluatius on s'avaluaran tots els RAs de la UF.

Espais, equipaments i recursos

Per tal de realizar les diferents activitats es necessita una aula amb ordinadors que haurà de constar de:

A més a més, seria important que el mobiliari estigués adaptat perquè els alumnes puguin tenir una posició coporal correcta al treballar amb l'ordinador.


UF6 - POO. Introducció a la persistència en les BDD

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

 1. Gestiona informació emmagatzemada en bases de dades relacionals mantenint la integritat i la consistènciade les dades.
  1. Identifica les característiques i els mètodes d’accés a sistemes gestors de bases de dades relacionals.
  2. Programa connexions amb bases de dades.
  3. Escriu codis per emmagatzemar informació en bases de dades.
  4. Crea programes per recuperar i mostrar informació emmagatzemada en bases de dades.
  5. Efectua esborraments i modificacions sobre la informació emmagatzemada.
  6. Crea aplicacions que executin consultes sobre bases de dades.
  7. Crea aplicacions per possibilitar la gestió d’informació present en bases de dades relacionals.
 2. Gestiona informació emmagatzemada en bases de dades objecte-relacionals mantenint la integritat i laconsistència de les dades.Criteris d’avaluació
  1. Identifica les característiques de les bases de dades objecte-relacionals.
  2. Analitza la seva aplicació en el desenvolupament d’aplicacions mitjançant llenguatges orientats a objectes.
  3. Classifica i analitza els diferents mètodes que suporten els sistemes gestors de bases de dades per a lagestió de la informació emmagatzemada de forma objecte-relacional.
  4. Programa aplicacions que emmagatzemen objectes en bases de dades objecte-relacionals.
  5. Realitza programes per recuperar, actualitzar i eliminar objectes de les bases de dades objecte-relacionals.
  6. Realitza programes per emmagatzemar i gestionar tipus de dades estructurades, compostos i relacionats.
 3. Utilitza bases de dades orientades a objectes, analitzant-ne les característiques i aplicant tècniques permantenir la persistència de la informació.Criteris d’avaluació
  1. Identifica les característiques de les bases de dades orientades a objectes.
  2. Analitza la seva aplicació en el desenvolupament d’aplicacions mitjançant llenguatges orientats a objectes.
  3. Defineix les estructures de dades necessàries per emmagatzemar objectes.
  4. Classifica i analitza els diferents mètodes que suporten els sistemes gestors per gestionar la informacióemmagatzemada.
  5. Programa aplicacions que emmagatzemin objectes en les bases de dades orientades a objectes.
  6. Realitza programes per recuperar, actualitzar i eliminar objectes de les bases de dades orientades aobjectes.
  7. Realitza programes per emmagatzemar i gestionar tipus de dades estructurades, compostos i relacionats.

Continguts

 1. Disseny de programes amb llenguatges de programació orientats a objectes per gestionar bases de dadesrelacionals:
  1. Establiment de connexions.
  2. Recuperació d’informació.
  3. Manipulació de la informació.
 2. Disseny de programes amb llenguatges de programació orientats a objectes per gestionar bases de dadesobjecte-relacionals:
  1. Establiment de connexions.
  2. Recuperació d’informació.
  3. Manipulació de la informació.
 3. Disseny de programes amb llenguatges de programació orientats a objectes per la gestió de bases de dadesorientades a objectes:
  1. Introducció a les bases de dades orientades a objectes.
  2. Característiques de les bases de dades orientades a objectes.
  3. El model de dades orientat a objectes.
   1. Relacions.
   2. Integritat de les relacions.
   3. UML.
  4. El model estàndard ODMG.
   1. Model d’objectes.
   2. Llenguatge de definició d’objectes ODL.
   3. Llenguatge de consulta d’objectes OQL.
  5. Prototipus i productes comercials de SGBDOO

Activitats d'ensenyament i aprenentatge

Nucli formatiu 1 - POO. Introducció a la persistència en les BDD

NF1.- POO. Introducció a la persistència en les BDD (18 h)
Activitats d'Ensenyament i Aprenentatge RA Continguts Avaluació
CA Instruments d’Avaluació
AEA1- POO. Introducció a la persistència en les BDD 18h 123 1.*, 2.*, 3.* 1.*, 2.*, 3.*
 • PUF5NF1AE1
 • EUF5NF1AE1
 • Accés a la BDD 04:00
 • Projecte PUF5NF1AE1 12:00
 • Exàmen EUF5NF1AE1 02:00

Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa

Aquesta unitat formativa consta dels instruments d'avaluació següents:

Relació entre instruments d’avaluació i RAs

PUF5NF1AE1 EUF5NF1AE1
RA1 0.3 0.3
RA2 0.3 0.3
RA3 0.3 0.3

Avaluació

La qualificació de la UF es podrà calcular amb les fórmules següents:

Qualificació segons instruments d'avaluació:

QUF1=QPUF5NF1AE10.5+QEUF5NF1AE10.5+Q_{UF1} = Q_{PUF5NF1AE1} \cdot 0.5 + Q_{EUF5NF1AE1} \cdot 0.5 + \\

Si QEUF5NF1AE1<=4.5Q_{EUF5NF1AE1} <= 4.5 , QUF1Q_{UF1} serà la de QEUF5NF1AE1Q_{EUF5NF1AE1}

Estratègies de recuperació de segona convocatòria

Per tal de recuperar la UF es farà una prova amb exercicis avaluatius on s'avaluaran tots els RAs de la UF.

Espais, equipaments i recursos

Per tal de realizar les diferents activitats es necessita una aula amb ordinadors que haurà de constar de:

A més a més, seria important que el mobiliari estigués adaptat perquè els alumnes puguin tenir una posició coporal correcta al treballar amb l'ordinador.