Projecte UF6

L'obectiu del projecte és que feu una petita aplicació que accedeixi a una Base de Dades per a fer consultes i insersions.

Instruccions del projecte

Forma d'entrega

Continguts

Per fer el projecte teniu dues possibilitats diferents.

Aplicació de Gestió de residuos

Usant la base de dades que heu treballat al mòdul 2, fer una aplicació per fer consultes sobre les dades dels residuos.

Podeu, per exemple:

Intenteu que les diferents consultes tinguin un significat -per exemple, faig un programa que permet evaluar la toxicitat dels residuos i com es tracten-.

Aplicació de gestió de lliga

Partint de la base del projecte fet en les ufs anteriors, modificar-lo per a que les dades s'enmagatzemin en una Base de Dades.

Estructura de l'aplicació

Per tal d'estructurar l'aplicació:

  1. Totes les funcions que accedeixin a la BD han d'estar en classes en un package separat.
    • Aquestes classes les anomenarem DAOs
    • Crea un DAO per cada una de les taules que vulguis accedir
  2. Pots veure un exemple de com fer l'estructura en el següent projecte

Base de dades

La base de dades ha de ser una base de dades postgres. Podeu usar una màquina virtual o crear una base de dades a elephantsql, que us permetrà tenir una petita base de dades al núvol de forma gratuita.