Projecte

L'objectiu d'aquest projecte és ampliar el projecte de la UF2 per a poder enmagatzemar i llegir les dades en un fitxer.

Tasques

Estructura de packages

Càlcul de la nota

La nota tindrà en compte les funcionalitats desenvolupades (funcionalitats) i com s'han desenvolupat (requisits).
Per calcular la nota primer es calcularà la nota segons les funcionalitats, on cada funcionalitats té un cert pes. Aquesta nota es calcula independentment de com s'hagi escrit el codi. Per calcular la nota final es multiplicarà la nota de les funcionalitats per el factor de requisits.

Si tenim que:

La nota es pot calcular amb les següents formules:

nota_funcionalitats=i=1nnotafuncionalitatiponderaciofuncionalitatifactor_requisits=i=1n(1poderaciorequisitsi)+(poderaciorequisitsinotarequisitsi)nota_final=nota_funcionalitatsfactor_requisitsnota\_funcionalitats = \sum_{i=1}^{n} nota_{funcionalitat_{i}}\cdot ponderacio_{funcionalitat_{i}} \\ factor\_requisits = \prod_{i=1}^n (1-poderacio_{requisits_{i}})+(poderacio_{requisits_{i}} \cdot nota_{requisits_{i}}) \\ nota\_final = nota\_funcionalitats \cdot factor\_requisits

Taules de ponderacions

Funcionalitas

MenuˊGuardarCarregar14.54.5\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline Menú & Guardar & Carregar\\ \hline 1 & 4.5 & 4.5 \\ \hline \end{array}

Requisits

FuncionsClassesFuncions a classesNamingClaredat del codi0.70.40.20.30.3\begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline Funcions & Classes & Funcions\ a\ classes & Naming & Claredat\ del\ codi\\ \hline 0.7 & 0.4 & 0.2 & 0.3 & 0.3 \\ \hline \end{array}