Practica

(*) elteuusuari correspon a la direcció de correu eltectrònic del centre, sense punts, fins a @itb.cat

Sumari

 1. HighPeaks
  1. Input
  2. Output
 2. RecursiveFactorial
  1. Input
  2. Output
 3. RecursiveFibonacci
  1. Exemples

HighPeaks

Un alpinista ens ha demanat que li fem un programa per enregitrar i evaluar les seves fites.
Vol poder enmagatzemar els diferents cims que ha fet amb dades de la seva ascenció -nom del cim, alçada (metres), país, distància (metres), temps(en minuts)-.

A més a més vol tenir estadístiques del cim més alt, com fet amb el mínim temps i el que s'ha fet a una velocitat més ràpida (distància/temps).

Input

3
Tibidabo
516
Espanya
3120
59
Ama Dablam
6812
Nepal
12451
1085
Puigmal
2913
Espanya
7498
205

Output

------------------------
--- Cims aconseguits ---
------------------------
Tibidabo - Espanya (516m) - Temps: 0:59
Ama Dablam - Nepal (6812m) - Temps: 18:05
Puigmal - Espanya (2913m) - Temps: 3:25
------------------------
N. cims: 3
Cim més alt: Ama Dablam (6812m)
Cim és ràpid: Tibidabo (0:59)
Cim més veloç: Tibidabo 3.17km/hora
------------------------

RecursiveFactorial

El factorial d'un número n, denotat per n! és el producte de tots els nombres enters positius inferiors o iguals a n.

Per exemple:

5!=1x2x3x4x5=1205! = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 = 120

El valor de 0! és 1.

Fes un programa que calculi el factorial d'un nombre usant una funció recursiva.
L'usuari primer introdurià el nombre de factorials a realitzar. Un cop introduïts tots els enters, imprimeix tots els factorials.

Input

2
5
0

Output

120
1

RecursiveFibonacci

La successió de Fibonacci és una successió matemàtica de nombres naturals tal que cada un dels seus termes és igual a la suma dels dos anteriors. Aquesta successió fou descrita per primera vegada per Leonardo de Pisa Fibonacci i cadascun dels seus termes rep el nom de nombre de Fibonacci.

Si es pren una successió de nombres naturals de tal forma que els dos primers termes siguin

F(0)=0F(1)=1F(0) = 0 F(1) = 1

i cadascun dels següents termes és la suma dels dos anteriors:

F(n)=F(n2)+F(n1)F(n) = F(n-2) + F(n-1)

Els primers 20 números de fibonacci són els següents.

n  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13  14  15  16  17  18  19  20
F(n) 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 4181 6765

Fes un programa que donat un número digui si és un número de la succeció de Fibonacci. Ha d'imrimir true si ho és, false sinó. Usa una funció recursiva per fer el càlcul.

Exemples

input: 377
output: true

input: 378
output: false