Exercicis introducció a Classes

(*) elteuusuari correspon a la direcció de correu eltectrònic del centre, sense punts, fins a @itb.cat

Sumari

 1. Introducció a Classes
  1. OneProductInfoPrinter
  2. MultiProductInfoPrinter
  3. GradeCalculator
  4. FromAvgSallaryInfo
  5. SchoolInfoPrinter
   1. input
   2. output
  6. StudentInfoPrinter
   1. input
   2. output

Introducció a Classes

OneProductInfoPrinter

Llegeix el nom i preu d'un producte guardant la info en una classe -Product(String name, double price)-. Imprimeix-lo amb el següent format:

input:

Taula
232.32

output:

El producte Taula val 232.32€

MultiProductInfoPrinter

Llegeix el nom i preu de diferents productes producte, tal com s'indica en l'exercici anterior. L'usuari primer introduirà el número de productes a llegir.

Printa tots els productes un cop l'usuari hagi acabat d'introduir els productes.

intput:

3
Taula
232.32
Cadira
90.90
Bolígraf
76.22

output:

El producte Taula val 232.32€
El producte Cadira val 90.90€
El producte Bolígraf val 76.22€

GradeCalculator

En una UF d'un mòdul ens han dit que la nostra nota final serà la

$ nota = nota_exercicis * 0.3 + nota_examen * 0.3 + nota_projecte * 0.4$

Fes un programa que donades les notes parcials calculi les notes finals. Usa una classe per guardar les dades de les notes parcials.
L'usuari primer introduirà el número de estudiants a llegir.

input:

3
Ot 8.2 4.5 6.1
Mar 9.5 8.7 6.4
Ona 2.3 3.4 2.1

output:

Ot: 6.3
Mar: 8.0
Ona: 2.6

FromAvgSallaryInfo

En una empresa ens diuen que volen coneixer el salari mitjà dels seus treballadors, i veure quin cobra per sota.
Primer l'usuari introduirà quans treballadors hi ha. Després introduirà una línia per cada treballador amb el seu sou, i el seu nom.

Un cop introduits els treballadors printa per pantalla el nom dels treballadors que cobren per sota del sou mitjà.

input:

3
3000 Mar
3500 Ona
2500 Ot

output:

Ot

SchoolInfoPrinter

Llegeix la informació d'una escola (name, adress, postalCode, city) i posa-la en una classe. Imprimeix les dades amb el format de l'exemple.
Crea les següents funcions:

public static readSchool(Scanner scanner);
public static printSchool(School school);
input
Institut Tecnològic de Barcelona
c/ aiguablava 121
08033
Barcelona
output
Institut Tecnològic de Barcelona
adreça: c/ aiguablava 121
codipostal: 08033
ciutat: Barcelona

StudentInfoPrinter

Llegeix la informació de diverses escoles i de diversos estudiant de cada escola i printa'n les dades.
L'usuari primer introduirà el nombre d'escoles i la informació de les escoles.
Després el número d'estudiants i la informació dels estudiants (escola i nom complert). Per indicar l'escola, indicarà el número en que s'ha introduit en la primera llista

Tingues en compte que pots crear una classe estudiant com la següent

public class Student{
	String name;
	School school;
	//...
}
input
2
Institut Tecnològic de Barcelona
c/ aiguablava 121
08033
Barcelona
Institut Escola Trinitat Nova
C/ de la Pedrosa, 2
08033
Barcelona
4
0
Mar Pi
1
Ona Om
1
Ot Puig
1
Iu Rei
output
Institut Tecnològic de Barcelona
adreça: c/ aiguablava 121
codipostal: 08033
ciutat: Barcelona
Mar Pi
--------------------
Institut Escola Trinitat Nova
adreça: C/ de la Pedrosa, 2
codipostal: 08033
ciutat: Barcelona
Ona Om
--------------------
Institut Escola Trinitat Nova
adreça: C/ de la Pedrosa, 2
codipostal: 08033
ciutat: Barcelona
Ot Puig
--------------------
Institut Escola Trinitat Nova
adreça: C/ de la Pedrosa, 2
codipostal: 08033
ciutat: Barcelona
Iu Rei
--------------------