Exercicis Data Classes

(*) elteuusuari correspon a la direcció de correu eltectrònic del centre, sense punts, fins a @itb.cat

Sumari

 1. Data Classes
  1. FromAvgSallaryInfo
  2. OneProductInfoPrinter
  3. MultiProductInfoPrinter
  4. MultiProductNiceInfoPrinter
  5. SchoolInfo

Data Classes

FromAvgSallaryInfo

En una empresa ens diuen que volen coneixer el salari mitjà dels seus treballadors, i veure quin cobre per sota.
L'usuari introduirà una línia per cada treballador amb el seu sou, i el seu nom. Quan el sou sigui -1 és que ja ha acabat.

Un cop introduits els treballadors printa per pantalla el nom dels treballadors que cobren per sota del sou mitjà.

input: Mar 3000 Ona 3500 Ot 2500
output: Ot

OneProductInfoPrinter

Llegeix el nom i preu d'un producte guardant la info en una classe -Product(String name, double price)-. Imprimeix-lo amb el següent format:
input: Taula 232,32
output: Product{name='Taula', price=232.32}

MultiProductInfoPrinter

Llegeix el nom i preu de diferents productes producte, tal com s'indica en l'exercici anterior. Quan l'usuari introdueixi END és que ja no hi ha més productes.

Printa tots els productes.

intput: Taula 232,32 Cadira 90,90 Bolígraf 76,22 END
output: [Product{name='Taula', price=232.32}, Product{name='Cadira', price=90.9}, Product{name='Bolígraf', price=76.22}]

MultiProductNiceInfoPrinter

Fes un exercici com l'anterior, però que imprimeixi els productes amb el següent format

intput: Taula 232,32 Cadira 90,90 Bolígraf 76,22 END

output

El producte Taula val 232.32€
El producte Cadira val 90.90€
El producte Bolígraf val 76.22€

SchoolInfo

Llegeix la informació d'una escola (name, adress, postalCode, city) i posa-la en una classe. Imprimeix les dades amb el format de l'exemple.

input

Institut Tecnològic de Barcelona
c/ aiguablava 121
08033
Barcelona

output

Institut   Tecnològic de Barcelona
adreça:   c/ aiguablava 121
codipostal: 08033
ciutat:   Barcelona