Exercicis Generals

(*) elteuusuari correspon a la direcció de correu eltectrònic del centre, sense punts, fins a @itb.cat

Sumari

 1. Generals
  1. HomeworkHelper
  2. TenguiFalti
   1. Format
  3. DniLetterCalculator
  4. Palindrom
  5. BasketballDecriptor
   1. Exemple
   2. Format

Generals

HomeworkHelper

A un alumne li han manat de deures fer un munt de divisions. Quan les ha acabades li demana a son pare si li pot ajudar a corregir-les. El pare, que té molt de treball i no té temps per a corregir divisions, decideix programar una intel·ligència artificial per a que les corregeixi en el seu lloc. Usant una tècnica de Reconeixement Òptic de Caracters, aconsegueix digitalitzar les divisions.

Per exemple, de la següent divisió

division_child.png

es digitalitza el Dividend, el Divisor, el Quocient i el Residu, i s'obté:

7 3 2 1

No obstant, el pare no és capac d'implementar un programa que, un cop digitalitzades les divisions, digui si són o no correctes. ¿Podries ajudar-lo?

El programa haurà de dir quines divisions són incorrectes i quines correctes.

input:

2 2 1 0
4 2 5 7
6 3 2 0
-1

output:

correcte
error
correcte

TenguiFalti

Dos aficionats a col·lecionar cromos volen fer un programa que els ajudi a fer intercanvis del cromos que un té repetits i l'altre li falten.
El primer usuari introduirà els cromos que té repetits, i el segón els que no té. Necessitem coneixer quins són els que té repetits i li falten al segon.

Format

input

3 5 2 8 3 9 6 1 5 -1
1 2 6 7 11 15 -1

output:

1 2 6

DniLetterCalculator

Donat el número d'un dni, es pot calcular la lletra usant la següent formula

input: 12345678
output: 12345678Z

Palindrom

Donada una frase digues si és palíndroma.

No s'han de comptar els espais en blanc, ni els caracters de puntuació:

. , ' ! ? -

Tampoc s'han de tenir en compte les majúscules i minúscules.

input: hola mon!
output: false

input: luz azul
output: true

input: amor a roma
output: true

BasketballDecriptor

Al basquetbol es poden anotar cistelles d'1, 2 i 3 punts.

Donada l'evolució de la puntuació d'un equip en un partit, determina el nombre de cistelles anotades d'1, 2 i 3 punts.

Exemple

Evolució de la puntuació: 2 4 7 8 11 13 14

En total:

Format

L'usuari introduirà les diferents puntuacions. Quan introdueixi -1 és que ja ha acabat. Imprimeix el número de cistelles de 1, 2 i 3 punts que s'han fet.

input: 1 4 6 7 9 -1
output:

cistelles d'un punt: 2
cistelles de dos punts: 2
cistelles de tres punts: 1