Exercicis String

(*) elteuusuari correspon a la direcció de correu eltectrònic del centre, sense punts, fins a @itb.cat

Sumari

 1. String
  1. OneYesOneNo
  2. MoneyDivPrinter
  3. UnaMoscaGenerator
  4. IdFromEmail
  5. SameEmailId
  6. DivideBetweenPeople

String

OneYesOneNo

L'usuari introduirà una paraula. Imprimeix només les lletres en posició senar:
input: paracaigudista
output: prciuit

MoneyDivPrinter

L'usuari introdueix una quantitat de euros i un numero de persones a repartir. Imprimeix quans euros toquen a cada u amb el format següent:
input: 10 3
output:

Si tenim 10.00€ i 3 persones, toquen a 3.33# per persona

UnaMoscaGenerator

La canço tradicional de la mosca és la següent:

una mosca volava per la llum.
i la llum es va apagar.
i la pobra mosca
es va quedar a les fosques
i la pobra mosca no va poder volar.

Un cop candata, la canço es canta substituint totes les vocals per una de sola (totes les vocals canviades per la A).
Volem fer un programa que es digui la lletra donada la vocal amb la que volem substituir.

input:

i

output:

ini misci vilivi pir li llim. I li llim is vi ipigir. I li pibri misci is vi qiidir i lis fisqiis i li pibri misci ni vi pidir vilir.

IdFromEmail

Donat un correu electrònic printa per pantalla l'identificador de l'usuari dins del domini:

input:

mar.om@example.com

output:

mar.om

SameEmailId

En alguns servidors de correu electrònic (gmail per exemple), l'identificador de l'usuari no té en compte les majuscules ni els punts. Per tant els següents correus són el mateix.

En el nostre sistema de Televisió a la carta NotFlix, hem detectat que molts usuaris usen el mateix correu per poder obtenir un més gratis moltes vegades. Volem fer un sistema que validi quan dos correus són el mateix.

input

marom@example.com
m.A.r.o.m@example.com

output:

true

DivideBetweenPeople

Donat el preu d'un producte, volem coneixer quan val si el dividim entre un número n de persones que va entre el 0 i el 10.
L'usuari introduirà un preu. Imprimeix els diferents preus amb dos decimals
input:

37

output:

Dividit entre 1 persones: 37.00€
Dividit entre 2 persones: 18.50€
Dividit entre 3 persones: 12.33€
Dividit entre 4 persones: 9.25€
Dividit entre 5 persones: 7.40€
Dividit entre 6 persones: 6.17€
Dividit entre 7 persones: 5.29€
Dividit entre 8 persones: 4.63€
Dividit entre 9 persones: 4.11€
Dividit entre 10 persones: 3.70€