Exercicis arrays dinàmics

(*) elteuusuari correspon a la direcció de correu eltectrònic del centre, sense punts, fins a @itb.cat

Sumari

 1. Arrays Dinàmics
  1. AnotherInverseOrder
  2. StrangeOrder
  3. PassaLlista
  4. StoreFirstOnly
  5. StrangeCountDown
  6. AllwaysSorted

Arrays Dinàmics

AnotherInverseOrder

L'usuari entrarà un conjunt d'enters per pantalla. Quan introdueixi el -1, és que ja ha acabat.
Imprimeix-los en l'odre invers al que els ha entrat.

input:

1 2 3 4 8 2 -1

output:

[2, 8, 4, 3, 2, 1]

StrangeOrder

L'usuari entrarà un conjunt d'enters per pantalla. Quan introdueixi el -1, és que ja ha acabat. Afegeix el primer a l'inici de la llista, el segon al final, el tercer a l'inici, etc.
Printa el resultat:

input:

1 2 3 4 5 6 -1

output:

[5,3,1,2,4,6]

PassaLlista

Volem fer un programa que ens digui quins alumnes no han vingut a classe.

L'usuari introduirà enters ordenats de major a menor, indicant la posició dels alumnes que han vingut a classe.
Quan introdueixi un -1 és que ja ha acabat.

Tenim la següent llista de alumnes:
"Magalí", "Magdalena", "Magí", "Manel", "Manela", "Manuel", "Manuela", "Mar", "Marc", "Margalida", "Marçal", "Marcel", "Maria", "Maricel", "Marina", "Marta", "Martí", "Martina"

input:

3 2 1 0 -1

output:

[Manela, Manuel, Manuela, Mar, Marc, Margalida, Marçal, Marcel, Maria, Maricel, Marina, Marta, Martí, Martina]

StoreFirstOnly

L'usuari introduirà enters. Enmagatzema en una llista la primera vegada que l'usuari entri un valor.
Quan introdueixi un -1 és que ja ha acabat.

input:

1 3 9 3 5 1 9 2 -1

output:

[1, 3, 9, 5, 2]

StrangeCountDown

Demana a l'usuari dos enters. Imprimeix per pantalla els números que hi ha entre els dos enters, alternant, el més petit amb el més gran.
input:

3 9

output:

4 8 5 7 6

AllwaysSorted

L'usuari introduirà enters. Enmagatzema'ls en una llista de tal manera que la llista estigui sempre ordenada.
Quan introdueixi un -1 és que ja ha acabat.

Al final imprimeix la llista:

input:

3 5 9 2 7 -1

output:

2 3 5 7 9