Exercicis estructures iteratíves

(*) elteuusuari correspon a la direcció de correu eltectrònic del centre, sense punts, fins a @itb.cat

Sumari

 1. While
  1. LetsCount
  2. MultiplyTable
  3. WaitFor5
  4. HowManyLines
 2. For
  1. DotLine
  2. LetsCountBetween
  3. CountDown
 3. DoWhile
  1. NumberBetweenOneAndFive
 4. Generals
  1. CountWithJumps
  2. OnlyVowels
  3. GoTournamentGreatestScore
  4. ManualPow
  5. SumMyNumbers
  6. MultiplyTableFull
  7. Piramid
 5. Avançats
  1. Factorial
  2. Fibonacci
  3. ToBinnary
  4. DivisibleBy
  5. Euclides
  6. IsPrime
  7. PiramidCenter
 6. Acepta el reto

While

LetsCount

Printa per pantalla tots els números fins a un enter entrat per l'usuari

MultiplyTable

Volem printar les taules de múltiplicar.

WaitFor5

Farem un programa que preguna a l'usuari un enter fins a que entri el numero 5.

HowManyLines

Volem contar quantes línies té un text introduït per l'usuari.


For

DotLine

LetsCountBetween

CountDown


DoWhile

NumberBetweenOneAndFive


Generals

CountWithJumps

OnlyVowels

Donada una llista de lletres, imprimeix únicament les vocals que hi hagi.
L'entrada consta de dues parts:

GoTournamentGreatestScore

Ens han demanat que fem un programa per un torneig de Go. Necessitem fer un programa que donada una llista de puntuacions, ens digui qui és el guanyador del torneig.

L'usuari introduirà el nom del participant i la puntuació, cada un en una línia.
Quan ja no hi hagi més participants entrara la paraula clau END.
Imprimeix per pantalla el guanyador del concurs i els punts obtinguts.

ManualPow

L'usuari introdueix dos enters, la base i l'exponent. Imprimeix el resultat de la potencia (sense usar la llibreria math).

SumMyNumbers

Fer un programa que llegeixi un nombre enter positiu n i escrigui la suma de les seves xifres. Per exemple les xifres del nombre 456 sumen (4+5+6) = 15

MultiplyTableFull

Imprimeix les taules de multiplicar en forma de taula

Piramid

S'imprimeix una piràmide d'altura N de #


Avançats

Factorial

Fibonacci

ToBinnary

DivisibleBy

Imprimeix tots els nombres enters divisibles per 3 que hi ha entre A i B (inclusiu).

L'usuari introdueix dos nombres A i B

Euclides

Implementa l'algorisme d'Euclides, que calcula le màxim comú divisor de dos nombres positius.

IsPrime

Implementa un programa que mostre true si el nombre introduït és primer, false en qualsevol altre cas.
Clarificació: Els números 0 i 1 no són primers.

PiramidCenter

S'imprimeix una piràmide d'altura N de # centrada

Acepta el reto