Exercicis estructures de selecció

(*) elteuusuari correspon a la direcció de correu eltectrònic del centre, sense punts, fins a @itb.cat

If else

 1. WhichBigger
  • demana dos enters a l'usuari i imprimeix el valor més gran
 2. NiceIsLegalAge
  • demani l'edat de l'usuari
  • printa ets major d'edat si és major d'edat.
 3. WillWeFightForThecookies
  • Introdueix el número de persones i el número de galetes.
  • Si a tothom li toquen el mateix número de galetes imprimeix "Let's Eat!", sinó imprimeix "Let's Fight"
 4. AbsoluteNumber
  • Printa el valor absolut d'un enter entrat per l'usuari.
 5. NiceIsValidNote
  • L'usuari escriu un enter
  • imprimeix bitllet vàlid si existeix un bitllet d'euros amb la quantitat entrada, bitllet invàlid en qualsevol altre cas.
 6. WhichPizzaShouldIBuy
  • Volem comparar quina pizza és més gran, entre una rectangular i una rodona
  • L'usuai entra el diametre d'una pizza rodona
  • L'usuari entra els dos costats de la pizza rectangular
  • Imprimeix "Compra la rodona" si la pizza rodona és més gran, o "Compra la rectangular" en qualsevol altre cas.
 7. RockPaperScissors
  • Volem fer el joc de pedra paper tisora.
  • L'usuari introdueix dos enters (1)pedra, (2) paper, (3) tisora.
  • Imprimeix per pantall Guanya el primer, Guanya el segon, Empat segons els enters introduits.

If else aniuats i encadenats

 1. ExamGrade
  • L'usuari escriu un valor que representa una nota
  • Imprimeix "Excelent", "Notable", "Bé", "Suficient", "Suspès", "Nota invàlida" segons el la nota numèrica introduïda
 2. IsLeapYear
  • L'usuari introdueix un any. Indica si és de traspàs printant "2020 és any de traspàs" o "2021 no és any de traspàs".
 3. NextSecond
  • L'usuari introdueix una hora amb tres enters (hores, minuts i segons).
  • Imprimeix l'hora que serà al cap d'un segon:
   • Entrada
     12
     50
     59
    
   • Sortida
     12:51:00
    

Switch

 1. HowManyDaysInMonth
  • Demanar un enter a l'usuari que indica el numero de més
  • Retorna el número de dies del mes.
 2. IdentikitGenerator
  • Un grup d'investigadors ens ha demanat un programa per generar retrats robots.
  • L'usuari ha d'introduïr el tipus de cabells, ulls, nas i boca i s'imprimeix per pantalla un dibuix de com és el sospitós.
  • Els cabells poden ser arrissats @@@@@, llisos VVVVV o pentinats XXXXX
  • Els ulls poden ser aclucats .-.-., rodons .o-o. o estrellats .*-*.
  • El nas pot ser aixafat ..0.., arromangat ..C.. o aguilenc ..V..
  • La boca pot ser normal .===., bigoti .∼∼∼. o dents-sortides .www.
  • Exemple
   • Entrada
    arrissats
    rodons
    axafat
    normal
    
   • Sortida
    @@@@@
    .o-o.
    ..0..
    .===.
    

Generals

 1. CalculateMyWaterBill
  • L'usuari introdueix la lletra del tipus d'habitatge i número de m^3 d'aigua gastats.
  • Printa per pantalla el preu total
  • Pots veure com es calcules les tarífes aquí (format pdf)
   • Entrada
     B
     15,1548
    
   • Sortida
     TODO€
    
 2. MinimumNotesAndCoins
  • L'usuari introdueix una quantitat d'euros.
  • Printa per pantalla el número mínim de cada tipus de bitllets i monedes per tenir aquesta quantitat
   • Exemple si l'usuari entra 603.25:
    3 bitllets de 500€
    1 bitllet de 100€
    3 monedes de 1€
    2 monedes de 10cèntims
    1 moneda de 5cèntims
    

Avançats

 1. InsideCircle
  • Fes un programa que avalui si les coordenades d'un punt (x,y) es troben dins la circumferència descrita pel centre(a,b) i el seu radi r.
  • L'usuari introdueix els 5 valors en l'ordre x, y, a, b, r
  • Imprimeix el punt és dins de la circumferència o el punt és fora
 2. WhichTriangle
  • Llegeix els valors de la llargada de tres segments i escriu si poden formar o no un triangle.
  • Imprimeix No és un triangle, equilàter (tres costats iguals), isòsceles (dos costats iguals) o escalè (tots els costats diferents) segons els valors introduïts

Funcions

 1. ChooseYourOwnAdventure
  • Volem fer un joc tipus Tria la teva aventura.
  • Programa'l seguint els següents missatges
  graph TB island[Et despertes a una illa de nit. L'últim que recordes és ofegar-se.] --> islandQ{Que vols fer?} islandQ-->|1. Espero|wait1[S'ha fet de dia. Tens molta gana] wait1--> wait1Q{Que vols fer?} wait1Q-->|1. Espero|dead[Has mort de gana] wait1Q-->|2. Vaig a cercar menjar|dayFindFood[Hi ha una palmera amb cocos] dayFindFood --> dayFindFoodQ{Que vols fer?} dayFindFoodQ -->|1. No hi pujo, és perillós|dead dayFindFoodQ -->|2. Hi pujo|scaped[Desde dalt de la palmera veus un vaixell. Estàs salvat!] islandQ-->|2. Vaig a cercar menjar|nightFindFood[És de nit, no veus res. T'esperes igualment] nightFindFood --> wait1
  • Inici del ejercici
    System.out.println("Et despertes a una illa de nit. L'últim que recordes és ofegar-se.");
    System.out.println("Que vols fer?");
    System.out.println("1. Espero");
    System.out.println("2. Vaig a cercar menjar");
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int userOption = scanner.nextInt();
   

Acepta el reto